LAKIALOALOITE 78/2008 vp

LA 78/2008 vp - Kimmo Kiljunen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomalaisesta musiikkikasvatuksen järjestämisestä säädetään lailla taiteen perusopetuksesta. Lain mukaan taiteen perusopetusta voidaan järjestää Suomen kunnissa tai hakemuksesta myös yksityinen säätiö voi huolehtia opetuksen järjestämisestä. Laissa ei kuitenkaan ole erikseen mainittu mitään mahdollisuudesta järjestää suomalaisen opetusjärjestelmän mukaista opetusta Suomen rajojen ulkopuolella, esimerkiksi Suomen lähialueilla sellaisilla paikkakunnilla, joissa on suurilukuinen suomalaisyhteisö.

Lain nykymuoto ei varsinaisesti kiellä perusopetuksen järjestämisluvan myöntämistä Suomen rajojen ulkopuolelle. Toistaiseksi opetusministeriö on kuitenkin tulkinnut lakia niin, ettei lupia ulkomailla toimiville suomalaisille koulutusyhteisöille ole myönnetty.

Esimerkiksi Pietarissa toimii jo suomalaisen opetussuunnitelman mukaisesti taiteen perusopetusta antava musiikkiopisto, mutta sille ei lain sisältämästä puutteesta johtuen ole myönnetty perusopetuksen järjestämislupaa. Näin ollen se ei esimerkiksi voi tarjota oppilailleen Suomessa tunnustettuja musiikkikasvatuksen tasokokeita.

Perusopetuslakiin on vastaava muutos opetuksen järjestämisestä suomalaisen opetusjärjestelmän mukaisesti ulkomailla jo tehty. Myös taiteen perusopintoja tulisi vastaavasti voida opettaa suomalaisen opetussuunnitelman mukaisesti ulkomailla sijaitsevissa suomalaisyhteisöissä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

taiteen perusopetuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan taiteen perusopetuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (633/1998) 3 §:n 2 momentti seuraavasti:

3 §

Koulutuksen järjestämislupa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Luvassa määrätään kunnat, joissa opetusta järjestetään, opetuskieli, taiteenala sekä muut opetuksen järjestämiseen liittyvät ehdot. Muutoksesta järjestämislupaan päättää asianomainen ministeriö. Lupa voidaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää opetusta varten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2008

  • Kimmo Kiljunen /sd