LAKIALOITE 78/2013 vp

LA 78/2013 vp - Heikki Autto /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki kaivoslain 169 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoitteen tarkoituksena on turvata kullanhuuhdonnan jatkuminen tilanteessa, jossa hallinto-oikeudesta haetaan muutosta kaivosviranomaisen tekemään myönteiseen kullanhuuhdontaluvan jatkamispäätökseen.

Kullankaivu on 150 vuotta vanha perinteikäs lappilainen elinkeino. Perinteinen kullanhuuhdonta, modernimpi koneellinen kullankaivu ja nykyaikaiset kultakaivokset ovat kaikki tärkeitä osia Lapin elinkeinorakenteessa.

Kullankaivun kaikkein perinteisin muoto — kullanhuuhdonta; mies, lapio, ränni ja vaskooli — on vuoden 2010 kaivoslain muutoksen jälkeen joutunut kohtuuttomien byrokraattisten vaikeuksien kohteeksi.

Kaivoslain 65 §:n mukaan kullanhuuhdontaluvan voimassaoloa voidaan jatkaa enintään kolme vuotta kerrallaan. Näin kullanhuuhtoja joutuu saattamaan elinkeinonsa alttiiksi kaivosviranomaisen päätökseen kohdistuvalle muutoksenhaulle kolmen vuoden välein.

Kaivoslain 169 §:n mukaan kaivosviranomainen voi perustellusta syystä hakijan pyynnöstä malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista taikka kaivoslupaa tai kaivosturvallisuuslupaa koskevassa päätöksessä määrätä, että luvassa yksilöityihin toimenpiteisiin voidaan valituksesta huolimatta ryhtyä lupapäätöstä noudattaen.

Jostain syystä — ilman lain perusteluista ilmeneviä kunnollisia perusteluja — kullanhuuhdontalupa on jätetty pois tämän mahdollisuuden piiristä.

Perinteinen kullanhuuhdonta on ympäristövaikutuksiltaan kaikkein pienimuotoisinta kullankaivutoimintaa. On selvää, että mikäli toimivaltaisen viranomaisen myöntämä kullanhuuhdontalupa todettaisiin hallintotuomioistuimessa lain vastaiseksi, ei perinteisen kullanhuuhdonnan menetelmin ole voitu jo toiminnassa olevassa kultahuuhtomossa aiheuttaa muutoksen haun aikana mitään sellaista vahinkoa, joka ei olisi korvattavissa asetettavan vakuusmaksun puitteissa.

Esitettävä lakimuutos mahdollistaa toiminnassa olevien kultahuuhtomoiden toiminnan jatkumisen siinä tapauksessa, että kolmen vuoden välein tehtävästä kullanhuuhdontalupapäätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen. Muutos ei vaikuta alkavaan kullanhuuhdontatoimintaan. Esitettävä lakimuutos ei myöskään vaikuta kaivospiireillä tapahtuvaan koneelliseen kullankaivuun.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kaivoslain 169 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaivoslain (621/2011) 169 §:n 1 momentti seuraavasti:

169 §

Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta

Kaivosviranomainen voi perustellusta syystä hakijan pyynnöstä malminetsintäluvan tai kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkamista taikka kaivoslupaa tai kaivosturvallisuuslupaa koskevassa päätöksessä määrätä, että luvassa yksilöityihin toimenpiteisiin voidaan valituksesta huolimatta ryhtyä lupapäätöstä noudattaen. Sanottu ei koske uraanin tai toriumin tuottamista koskevaa kaivoslupaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

 • Heikki Autto /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Ville Vähämäki /ps
 • Eero Suutari /kok
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Markku Eestilä /kok
 • James Hirvisaari /m11
 • Markus Lohi /kesk
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Raimo Piirainen /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Timo Heinonen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Jari Lindström /ps
 • Mikko Savola /kesk
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Ritva Elomaa /ps
 • Thomas Blomqvist /r
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Anu Urpalainen /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Mika Kari /sd
 • Ari Jalonen /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Johanna Jurva /ps
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Peter Östman /kd
 • Ari Torniainen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Silvia Modig /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Pentti Kettunen /ps
 • Lasse Hautala /kesk
 • Kari Tolvanen /kok
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Simo Rundgren /kesk
 • Jari Myllykoski /vas
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Tapani Tölli /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Lenita Toivakka /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Mika Niikko /ps
 • Anne Holmlund /kok
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Sofia Vikman /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Juho Eerola /ps
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Satu Haapanen /vihr
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Martti Mölsä /ps
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Eila Tiainen /vas
 • Pertti Virtanen /ps
 • Pia Kauma /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Sari Palm /kd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Antti Lindtman /sd
 • Kristiina Salonen /sd
 • Hanna Tainio /sd
 • Erkki Virtanen /vas
 • Osmo Kokko /ps