LAKIALOITE 78/2014 vp

LA 78/2014 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan kumoamisesta

Eduskunnalle

Aloite on osa Keskustan vaihtoehtoa turhan byrokratian ja sääntelyn vähentämiseksi.

Yrittäjäksi ryhtyvällä henkilöllä on mahdollisuus saada toimeentulonsa turvaamiseksi starttirahaa, jonka työ- ja elinkeinotoimisto myöntää. Starttiraha on tarkoitettu käytettäväksi yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa, ja sitä saa enintään 18 kuukauden ajan.

Starttirahan perustuki on päivältä työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun peruspäivärahan suuruinen ilman korotusosaa ja muutosturvalisää. Starttirahana voidaan myös myöntää starttirahan perustuen lisäksi lisäosaa, joka on enintään 60 prosenttia starttirahan perustuen määrästä.

Starttirahasta säädetään laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. Sen mukaan starttirahaa ei myönnetä, jos starttirahaa hakeva henkilöasiakas on aloittanut yritystoiminnan ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty.

Nykyinen lainsäädäntö asettaa turhaan rajoitteen yrityksen perustamiselle. Monella suomalaisella voi olla valmiina ns. pöytälaatikkoyritys, jonka liiketoimintaidea ja paperityöt ovat jo valmiina, mutta jonka tosiasiallinen toiminta aktivoituu vasta irtisanomisuhan myötä. Osa päätoimisesti palkansaajina olevista on voinut myös harjoittaa pienimuotoista yritystoimintaa sivutoimisesti palkkatyön ohessa. Yrittäjyyttä harkitsevan ja työttömyysuhan alle joutuneen henkilön kannalta olisi mielekästä, jos hän voisi ryhtyä käynnistämään yritystoimintaa jo tilanteessa, jossa irtisanomisuhka ei ole vielä realisoitunut. Jos näin toimii, menettää oikeuden starttirahaan.

Lainsäädäntöä on muutettava sellaiseksi, että starttirahaa voi saada, vaikka henkilö olisi perustanut yrityksen jo ennen työttömäksi jäämistään. Työllistymistä ja yrittäjyyttä edistävien määrärahojen tulee mahdollistaa ja kannustaa omatoimisuuteen eikä suinkaan rangaista tästä. Oikeuden starttirahaan tulee säilyä, vaikka yritys olisi perustettu aiemminkin, jollei starttirahan hakija ole ollut päätoiminen yrittäjä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista annetun lain (916/2012) 8 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohta.

2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2014

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Laila Koskela /ps