LAKIALOITE 79/2005 vp

LA 79/2005 vp - Annika Lapintie /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Kuntien taloustilanne on ajautunut kriisiin, minkä seurauksena monissa kunnissa joudutaan jälleen kaivamaan esiin säästöleikkurit. Useissa kunnissa säästöt kohdistuvat myös peruspalveluiden järjestämiseen, kuten perusopetukseen.

Tukiopetukseen ja oppilashuoltoon kohdistettuja voimavaroja on viime vuosina leikattu tuntuvasti. Erityisen voimakkaasti leikkaukset ovat kohdistuneet erityisopetukseen. Säästöjen vuoksi luokkiin on myös integroitu erityistä ohjausta tarvitsevia lapsia. Samalla ryhmäkoot ovat jatkuvasti kasvaneet. Liian suuret ryhmäkoot ovat todellinen ongelma, joka tuli kouluihimme laman säästöjen seurauksena. Suurimmissa luokissa yksi opettaja opettaa jopa 36:ta oppilasta, kun sopiva määrä yhden opettajan opetettavaksi olisi noin puolet tästä eli enintään 20 oppilasta.

Koululuokkien liian suuren koon takia opettajan on mahdotonta huomioida riittävästi kaikkien oppilaiden erilaisia tarpeita. Opettajan riittävä huomio ja keskinäinen vuorovaikutus opetuksessa on kiireisessä yhteiskunnassa eläville nykylapsille ensiarvoisen tärkeää. Lasten ja nuorten laiminlyönti koulussa edistää syrjäytymistä, joka tulee yksilölle ja yhteiskunnalle myöhemmin kalliiksi.

Suomalaiset koululaiset ovat viime vuosien aikana useissa kansainvälisissä mittauksissa saavuttaneet erinomaisia tuloksia. Tästä huolimatta oppimisvaikeuksista kärsivien lasten määrä lisääntyy jatkuvasti. Oppilaskohtaisen tuen tarjoaminen on tärkeää etenkin oppimisvaikeuksista kärsiville lapsille. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsen syrjäytyminen on estettävissä turvaamalla hänen menestymisensä koulussa. Perusopetuksen ryhmäkokojen on oltava kohtuullisia, jotta opettajalla on mahdollisuus nykyistä oppilaslähtöisempään opetukseen. Pienemmissä opetusryhmissä opettajalla olisi mahdollisuus osallistua enemmän myös oppilaiden kasvatustyöhön ja tukea siten perheitä.

Kuntien taloudellisten vaikeuksien takia on pelkona, että ensi syksynä useissa kunnissa joudutaan opetusryhmäkokoja taas kasvattamaan entisestään. Jo nykyisillä ryhmäko’oilla oppilaan yksilöllisen tason ja tarpeiden ottaminen huomioon on opettajalle lähes mahdotonta.

Paras keino lasten huonon olon lieventämiseksi olisi säätää koululuokkien koolle yläraja. Sopiva määrä olisi lakisääteinen 20 oppilaan yläraja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) 30 §:n 2 momentti seuraavasti:

30 §

Oikeus saada opetusta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Kuitenkin perusopetuksessa opetusryhmän enimmäiskoko on 20 oppilasta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

_______________

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

 • Annika Lapintie /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Janina Andersson /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Veijo Puhjo /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Outi Ojala /vas