LAKIALOITE 79/2010 vp

LA 79/2010 vp - Mika Lintilä /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Vaikeavammaisille yrittäjille on myönnetty tähän asti vuosittain erityislain turvin mahdollisuus vapautua tietyin edellytyksin arvonlisäverosta. On tärkeää, että myös vaikeavammaiset ihmiset voivat osallistua halutessaan työelämään yrittäjinä ja ylläpitää tälläkin tavalla omaa motivaatiotaan ja mielenterveyttään.

Erityislain tarkoituksena on ollut varata aikaa pysyvämmän ratkaisun löytämiseen. Koska sellainen on osoittautunut ilmeisen vaikeaksi, erityislain jatkaminen on perusteltua. Määräaikaisella erityislailla säätämistä ei voida kuitenkaan pitää tyydyttävänä kenenkään kannalta. Tilanteen jatkumista ei myöskään voida enää perustella vaikeuksilla vaihtoehtoisen tukimuodon löytämisessä. Pitempijänteistä, vaikeavammaisten yrittäjien aseman turvaavaa ratkaisua on pohdittu äskettäin valmistuneessa vammaispoliittisessa ohjelmassa. Siinä esitetään toimenpide-ehdotus, jonka mukaan selvitettäisiin eri vastuuministeriöiden yhteistyöllä mahdollisuus korvata vammaisyrittäjien arvonlisäveron huojennus suoralla tuella vammaisyrittäjille. Jotta uuteen malliin voitaisiin päätyä kestävällä tavalla, aloitteessa ehdotetaan erityislain jatkamista vielä kahdella vuodella eli vuoden 2012 loppuun.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain (1393/1995) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 835/2009, seuraavasti:

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tätä lakia sovelletaan, kun tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu taikka tavara tai palvelu on otettu omaan käyttöön vuosina 1995—2012.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2010

 • Mika Lintilä /kesk
 • Matti Ahde /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r