LAKIALOITE 8/2011 vp

LA 8/2011 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Voimassa olevan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 6 §:n mukaan lähdeveroa perittäessä vähennetään 510 euroa kuukaudelta sellaisen tulon yhteismäärästä, josta perittävä lähdevero on 35 prosenttia. Alle kuukauden ajalta kertyneen tulon yhteismäärästä vähennetään 17 euroa päivältä.

Nykyiset tulorajat ovat olleet voimassa vuodesta 1995 lähtien ilman, että rajoja olisi tarkistettu. Ansiotasoindeksin mukaan vuoden 1995 lähdeverosta vapaan tulon määrän 17 euroa/vrk tulisi nyt olla 30 euroa/vrk, jotta se vastaisi ansiotason yleistä kehittymistä.

Toinen ydin asiassa on se, että myös ansiotulo on nyt lievemmin verotettu kuin aiemmin. Tilanne on tässä suhteessa viime vuosina jopa kärjistynyt ansiotulon verotuksen kevenemisen myötä. Ulkomaalaisen työntekijän vero verovapaan osuuden ylittävästä osasta on edelleen 35 %. Laki johtaa usein siihen, että pienituloisen ulkomaalaisen tulo verotetaan lainsäädännössä olevan ilmeisen epäkohdan vuoksi suomalaisen saamaa tuloa ankarammin.

Lakialoitteessa ehdotetaan, että ulkomaalaisen työvoiman lähdeverosta vapaata tulon osuutta esim. lyhytkestoisissa maatalous- ja puutarhatöissä korotettaisiin. Verovapaan osuuden tulisi olla vähintään 30 euroa oleskelupäivää kohti eli 900 euroa/kk.

Ehdotettu lain muutos on lainsäädäntöteknisesti yksinkertaista toteuttaa. Aloitteen mukaisella lain muutoksella ei ole myöskään merkittäviä fiskaalisia vaikutuksia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 856/2005, seuraavasti:

6 §

Lähdeveroa perittäessä vähennetään 900 euroa kuukaudelta sellaisen tulon yhteismäärästä, josta perittävä lähdevero on 35 prosenttia. Alle kuukauden ajalta kertyneen tulon yhteismäärästä vähennetään 30 euroa päivältä. Vähennyksen määrä on kuitenkin enintään tulon määrä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2011

  • Esko Kiviranta /kesk