LAKIALOITE  80/2002 vp

LA 80/2002 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään työmarkkinatukea saavalle kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksettavaksi ylläpitokorvausta sama määrä eli 7 euroa kuin toimeentulotukea saavalle kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle.

PERUSTELUT

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan viime vuoden syyskuussa. Lain tarkoituksena on parantaa pitkään työttömänä olleen mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja muuhun työhallinnon tarjoamaan työllistymistä edistävään toimenpiteeseen.

Nykyinen laki ei ole kuitenkaan johdonmukainen eikä oikeudenmukainen kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan kannalta. Se asettaa eri asemaan työmarkkinatukea saavat ja toimeentulotukea saavat ylläpitokorvauksen suhteen. Ylläpitokorvaus on kuitenkin luonteeltaan kulukorvaus toiminnassa olemisesta aiheutuneista kustannuksista. Kulut ovat toiminnassa ollessa samat sai asiakas sitten pelkkää työmarkkinatukea tai myös toimeentulotukea.

Nykyisessä laissa kuntouttavassa työtoiminnassa mukana oleva saa ylläpitokorvausta kuntouttavan työtoiminnan aktivointisuunnitelman mukaisilta osallistumispäiviltä 5,05 euroa. Toimeentulotukea saava kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva saa toimeentulotukea kuitenkin 7 euroa päivässä, samoin kuin esim. työvoimakoulutuksessa tai työelämävalmennuksessa oleva opiskelija tai harjoittelija.

Tässä on yksi selkeästi epäoikeudenmukainen ja epäjohdonmukainen kohta nykyisessä laissa, joka tulisi pikimmiten korjata.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuntouttavasta työtoiminnasta 2 päivänä maaliskuuta 2001 annetun lain (189/2001) 17 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 539/2001, seuraavasti:

17 §

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan toimeentuloturva

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työmarkkinatukea saavalle kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan ylläpitokorvausta 7 euroa aktivointisuunnitelman mukaiselta osallistumispäivältä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2002

  • Leena Rauhala /kd