LAKIALOITE 81/2001 vp

LA 81/2001 vp - Niilo Keränen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työttömyysturvalain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Nykyisin työmarkkinatuen ja työttömyyspäivärahan lapsikorotus suurenee portaittain vain kolmanteen huollettavaan lapseen saakka. Tässä lakialoitteessa otettaisiin huomioon myös ne työttömät, joiden huollettavana on neljä tai useampia lapsia, ja esitetään, että neljännestä lapsesta lähtien maksettava lapsikorotus olisi kustakin     2 euroa päivässä.

Tällä lakialoitteella ei ehdoteta muutettavaksi hallituksen esitystä laiksi työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta (HE 125/2001 vp), koska ehdotus on pelkkä viittaussäännös. Hallituksen esitykseen sisältyy viittaussäännös työttömyysturvalain 24 §:ään, jota tässä aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi. Siten työttömyysturvalain muutos nyt ehdotettavalla tavalla muuttaa asiallisesti myös hallituksen esittämän työmarkkinatuesta annetun lainkohdan sisältöä.

PERUSTELUT

Hallituksen esitys HE 125/2001 vp

Hallitus on 14.9.2001 antanut eduskunnalle esityksen laiksi työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta (HE 125/2001 vp). Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työmarkkinatuesta annetun lain (1524/1993) 23 §:n toinen momentti niin, että työmarkkinatuen saajan lapsikorotus olisi yhtä suuri kuin työttömyyspäivärahalla olevan lapsikorotus. Sen suuruus määritellään työttömyysturvalain (602/1984) 24 §:ssä, jonka markkamäärät on muutettu euromääräisiksi työttömyysturvalain muuttamisesta annetulla lailla (636/2001). Mainittu laki tulee voimaan 1.1.2002.

Nykytilanne

Työttömyyspäivärahaan liittyvää lapsikorotusta maksetaan nykyisen lain mukaan porrastetusti niin, että korotus on yhdestä alaikäisestä huollettavasta 25 mk, kahdesta 37 mk ja kolmesta tai useammasta 47 mk. Vuoden 2002 alusta vastaavat summat ovat 4,21 euroa, 6,18 euroa ja 7,97 euroa. Työmarkkinatuen lapsikorotus on ollut 40 % näistä summista; ensi vuoden alusta hallitus esittää mainitussa lakiehdotuksessa, että lapsikorotukset molemmissa tapauksissa olisivat yhtä suuret.

Nykyisellään lainsäädäntö ei ota ollenkaan huomioon sitä, että työttömällä voisi olla huollettavanaan enemmän kuin kolme alaikäistä lasta. Kuitenkin työttömän huoltajan on kustannettava myös neljännen, viidennen tai seuraavienkin lasten elatus sillä samalla vajaan viidenkymmenen markan summalla, jonka lainsäädäntö suo kolmilapsiselle perheelle. Niinpä on paikallaan muuttaa työttömyysturvalakia niin, että kolmilapsista perhettä isommatkin perheet otetaan huomioon.

Muutosehdotus sekä sen taloudelliset vaikutukset

Tässä aloitteessa ehdotetaan, että neljännestä tai sitä seuraavasta lapsesta maksettaisiin kustakin 2 euron suuruinen lisäkorotus peruspäivärahaan ja siten hallituksen esitykseen sisältyvän viittaussäännön mukaisesti myös työmarkkinatukeen.

Työministeriö arvioi työmarkkinatuen lapsikorotuksen saajia olevan n. 55 000. Peruspäivärahan lapsikorotuksen saajia voidaan arvioida olevan n. 6 000. Neljä tai useampia alaikäisiä huollettavia lienee alle tuhannella näitä työttömyysetuuksia saavalla työttömällä. Siten       uudistus koskee varsin pientä ryhmää, ja myös uudistuksen kustannukset yhteiskunnalle olisivat vain 100 000 euron luokkaa vuosittain.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työttömyysturvalain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/1984) 24 §, sellaisena kuin se on laissa 636/2001, seuraavasti:

24 §

Lapsikorotus

Työttömyyspäivärahan saajalle, jolla on huollettavanaan 18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan päiväraha korotettuna lapsikorotuksella, jonka suuruus yhdestä lapsesta on 4,21 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 6,18 euroa, kolmesta lapsesta yhteensä 7,97 euroa ja kustakin seuraavasta lapsesta lisäkorotuksena 2 euroa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

_______________

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2001

  • Niilo Keränen /kesk
  • Paula Lehtomäki /kesk
  • Olavi Ala-Nissilä /kesk