LAKIALOITE 81/2008 vp

LA 81/2008 vp - Minna Sirnö /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki kansaneläkelain 19 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Aloite on osa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ehdottamaa toimeentuloturvan vähimmäisetuuksien yhtenäistämistä ja tuloköyhyyden vähentämiseen tähtäävää sosiaalipoliittista linjausta. Vähimmäisturvan osalta vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ehdottaa perusturvan etuuksien yhtenäistämistä ja korottamista tällä hetkellä yksinäiselle tarkoitetun täyden kansaneläkkeen tasolle verottomana. Lisäksi ehdotamme, että näin korotettuja vähimmäisturvaetuuksia ja kansaneläkettä edelleen korotettaisiin 100 eurolla kuukaudessa 1.7.2009 lukien.

Ensi vaiheessa vuoden 2009 alusta (1.1.—30.6.2009) ehdotamme vähimmäisetuuksien, kuten kansaneläkelaissa tarkoitetun yksinäisen henkilön täyden kansaneläkkeen, kuukausitason korottamista nykyisestä 558,46 eurosta kuukaudessa 582,86 euroon kuukaudessa, mikä on arvioitu yksinäisen henkilön täyden kansaneläkkeen tasoksi 1.1.2009 (tässä inflaatiotarkistus 4,37 %). Vuoden alusta ehdottamamme inflaatiokorotus yksinäisen henkilön täyden kansaneläkkeen määrään olisi 24,40 euroa kuukaudessa.

Toisessa vaiheessa, 1.7.2009 lukien, ehdotamme kaikkien toimeentuloturvan vähimmäisetuuksien korottamista 100 eurolla, jolloin yksinäisen henkilön täyden kansaneläkkeen uusi taso olisi 682,86 euroa. 1.7.2009 etuutta nostettaisiin 100 eurolla kuukaudessa, jolloin tasokorotus nykyiseen eläkkeeseen nähden olisi 124,40 euroa kuukaudessa.

Ehdotamme lisäksi avio- ja avoliitossa olevien eläkesyrjinnän lopettamista. Voimassa olevassa kansaneläkelaissa avio- ja avoliitossa olevien puolisoiden eläke on 63 euroa kuukaudessa pienempi kuin yksinäisellä henkilöllä. Suomessa työeläkevähenteistä kansaneläkettä saa noin 686 000 eläkkeensaajaa, joista noin 110 000 elää pelkän kansaneläkkeen varassa. Kansaneläkkeen määrä on riippuvainen siviilisäädystä. Kansaneläkelain mukaan puolison kansaneläke on alhaisempi kuin yksin elävän kansaneläke. Yksin elävä eläkeläinen saa täyttä kansaneläkettä 558,46 ja puoliso 495,35 euroa kuukaudessa.

Suomessa sosiaalimenojen taso bruttokansantuotteen arvoon suhteutettuna on kansainvälisesti vertaillen vaatimaton. Kansainvälisessä vertailussa Suomen sosiaalimenot ovat selvästi alemmalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa, Saksassa ja Ranskassa. Vertailun tulos ei johdu tilastointitapojen eroista. Suomessa useimmat etuudet ovat veronalaisia eikä verotukia ole lainkaan toisin kuin useissa vertailumaissa. Pienten sosiaalimenojen tärkein selitys on sosiaaliturvaetuuksien alhainen taso. Monien tutkijoiden mielestä havainto sosiaalimenojen alhaisesta tasosta bkt-arvoon nähden Suomessa on selkeästi yhteydessä köyhyysasteen ja tuloerojen kasvuun.

1990-luvun talouslaman ja kannustamiseen tähdänneen politiikan seurauksena toimeentuloturvan vähimmäisetuuksein korottamiselle ei ole löytynyt poliittista tukea.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä köyhyyden ja toimeentulovaikeuksien vähentämiseksi kaikkein pienituloisimpien tulonsiirtojen todellista ostovoimaa on vihdoinkin lähdettävä parantamaan.

Tässä aloittessa tehtyjen ehdotusten lisäksi eläkkeensaajien asumistuesta annettuja säännöksiä on tarkistettava, jotta etuuksien korotukset eivät leikkaisi asumistukea. Ehdotuksemme tavoitteena on syyperusteisten vähimmäisetuuksien saajien toimeentulotukiriippuvuuden oleellinen vähentäminen ja etuustasojen jälkeenjääneisyyden korjaaminen. Monissa vähimmäisetuuksissa jälkeenjääneisyys on noin 30 prosentin suuruusluokkaa 15 viime vuoden ajalta.

Kahdessa muussa aloitteessamme olemme ehdottaneet toimeentulotuen tason korotusta 100 eurolla kuukaudessa ja toimeentulotukiperheen saaman lapsilisän tekemistä tuloksi, jota ei leikattaisi etuutta saavan perheen toimeentulotuesta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kansaneläkelain 19 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun kansaneläkelain (568/2007) 19 §, sellaisena kuin se on laissa 1151/2007, seuraavasti:

19 §

Kansaneläkkeen määrä

Täysimääräinen kansaneläke on 582,86 euroa kuukaudessa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Lain 19 §:ssä tarkoitettua täysimääräistä kansaneläkettä korotetaan 100 eurolla 1.7.2009 lukien.

_______________

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2008

 • Minna Sirnö /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Veijo Puhjo /vas

​​​​