LAKIALOITE 81/2010 vp

LA 81/2010 vp - Päivi Räsänen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan, että toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 11 §:n 3 momentin etuoikeutetun ansiotulon rajoja korotetaan siten, että tuloina ei oteta huomioon vähintään 25:tä prosenttia ansiotuloista vapaan tulon maksimimäärän ollessa 175 euroa kuukaudessa. Lisäksi säännös ehdotetaan säädettäväksi pysyväksi. Aloite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 138/2010 vp.

PERUSTELUT

Toimeentulotuessa huomioon otettavista tuloista on säädetty toimeentulotukilain 11 §:ssä. 11 §:n 3 momentin mukaan tuloina ei oteta huomioon vähintään 20:tä prosenttia ansiotuloista, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. Muut ansiotulot otetaan käytännössä täysimääräisesti huomioon. Säännös on ollut voimassa väliaikaisena, ja hallitus on esittänyt sen voimassaolon jatkamista väliaikaisella lainmuutoksella vuoden 2014 loppuun saakka.

Etuoikeutetun ansiotulon tarkoituksena on edistää henkilön mahdollisuuksia parantaa toimeentuloaan pienillä omilla ansioilla ja sijoittumista työelämään pysyvämmin. Määräaikaisesti voimassa olleen säännöksen on huomattu johtaneen toimeentulotukiasiakkaiden aikaisempaa oikeudenmukaisempaan kohteluun, työssäkäyvien asiakkaiden toimeentulotuen kohtuullisempaan tasoon ja kannustavuuden lisääntymiseen.

Toimeentulotuen saajista 71 % on yksin asuvia ja yksinhuoltajaperheitä on noin 12 %. Yksinhuoltajista neljännes saa toimeentulotukea. Stakesin selvityksen mukaan etuoikeutetun tulon käyttöönotto on hyödyttänyt erityisesti yksinhuoltajanaisia eli kannustanut heitä hankkimaan ansiotuloja. Koska etuoikeutettu tulo on talouskohtainen, se tukee varsinkin yhden ansiotulonsaajan talouksia. Näiden taloudellisesti haavoittuvien talouksien tukemiseksi on perusteltua korottaa etuoikeutetun tulon rajaa nykyisestä. Myös työttömiä kahden henkilön talouksia ajatellen nykyinen etuoikeutetun tulon määrä on riittämätön toteuttamaan aiotut vaikutukset. Jotta työelämän ulkopuolella olevat toimeentulotukea saavat henkilöt ottaisivat vastaan tilapäistä tai hyvin pienen tuntimäärän tarjoavaa osa-aikaista työtä, on etuoikeutetun tulon määrää nostettava kannustavammaksi.

Jos etuoikeutetun tulon rajaa korotetaan siten, että huomioon ei oteta vähintään 25:tä prosenttia ansiotuloista maksimimäärän ollessa 175 euroa, tarvitaan valtion budjettiin noin 15 miljoonan euron panostus. Esitämme, että säännös muutetaan pysyväksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

toimeentulotuesta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 10 §:n 1 momentin 1 kohta ja

lisätään 11 §:ään väliaikaisesti uusi 3 momentti seuraavasti:

10 §

(Kuten HE)

11 §

Huomioon otettavat tulot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuloina ei 2 momentissa säädetyn lisäksi oteta huomioon vähintään 25:tä prosenttia ansiotuloista, kuitenkin enintään 175:tä euroa kuukaudessa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2010

  • Päivi Räsänen /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Sari Palm /kd

​​​​