LAKIALOITE 82/2001 vp

LA 82/2001 vp - Seppo Kanerva /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Hautausavun suorittamisen edellytykseksi on sotilasvammalain 17 §:ssä asetettu vähintään 20 prosentin haitta-aste. Lievävammaisten 10—15 prosentin sotainvalidien jättäminen tämän korvausmuodon ulkopuolelle on yleisesti koettu perusteettomaksi jaotteluksi. Epäkohdan korjaamiseksi ja muun muassa varattomien leskien aseman helpottamiseksi ovat Sotainvalidien Veljesliiton jäsenyhdistykset maksaneet keräysvaroista lievävammaisten sotainvalidien hautauskuluja. Jatkossa tällaisen avun suorittaminen tulee kuitenkin vaikeutumaan Sotainvalidien Veljesliiton voimavarojen ja sotainvalidikeräyksen tuoton vähentyessä. Oikeudenmukaista olisi suorittaa hautausapu valtion varoista kaikkien vähintään 10 prosentin sotainvalidien jälkeen. Tänä vuonna Valtionkonttorin maksaman sotilasvammalain mukaisen hautausavun suuruus on 11 005,56 markkaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/1948) 17 §, sellaisena kuin se on laissa 180/1971, seuraavasti:

17 §

Milloin vamman tai sairauden seurauksena on ollut kuolema tai milloin vahingoittuneen tai sairastuneen työkyvyttömyysaste hänen kuollessaan oli vähintään 10 prosenttia, suoritetaan hautausapua 1 200 markkaa vainajan kuolinpesälle, jos sen varoista on suoritettu hautauskustannukset tai jos hautausta vainajan ruumiin katoamisen vuoksi ei ole voitu toimittaa. Muussa tapauksessa suoritetaan hautausapua sille, joka on pitänyt huolta hautaamisesta, siitä aiheutuneiden kustannusten määrä, ei kuitenkaan enempää kuin kuolinpesälle saadaan suorittaa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä kuuta 2002.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2001

  • Seppo Kanerva /kok
  • Eero Akaan-Penttilä /kok
  • Ismo Seivästö /kd
  • Klaus Bremer /r
  • Seppo Lahtela /kesk
  • Lauri Oinonen /kesk
  • Tero Mölsä /kesk
  • Ilkka Kanerva /kok
  • Jaakko Laakso /vas
  • Aulis Ranta-Muotio /kesk

​​​​