LAKIALOITE 82/2007 vp

LA 82/2007 vp - Raija Vahasalo /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) keskeinen tehtävä on laatia liikennejärjestelmää ja joukkoliikennettä koskevia suunnitelmia ja edistää niiden täytäntöönpanoa. Tämän tehtävän keskeisyyttä kuvaa se, että YTV:n voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan vuoden 2007 toimintatuloista noin 70 % tulee joukkoliikenteen tulosalueelta.

Helsingin seudun työssäkäyntialueen kasvaessa ei YTV:n jäsenyyden rajaaminen pääkaupunkiseudun neljään kuntaan ole enää tarkoituksenmukaista. Kehyskuntien työllisistä 40—50 % käy töissä nykyisen YTV-alueen kunnissa. Tästä aiheutuvat ruuhkat alkavat olla kestämättömiä, kun pääosa työhön tulijoista istuu yksin henkilöautoissaan. Ellei joukkoliikenteen osuutta saada kasvamaan, joudutaan jo lähitulevaisuudessa rajoittamaan henkilöautoliikennettä tietullien ja muiden rajoituskeinojen avulla.

YTV:n yhteistoiminta-aluetta laajentamalla saataisiin Helsingin seudun liikenneratkaisuista kuitenkin toimivammat ja taloudellisemmat kuin henkilöautoliikenteen rajoituksilla. Tämä tarkoittaisi yhteistä päätöksenteko-, suunnittelu-, kilpailutus- ja tilaajajärjestelmää sekä lippuyhteistyötä.

Esimerkiksi Helsingin seutuun kuuluva Kirkkonummi on muuttovoittoinen kehyskunta, jonka työssä käyvästä väestöstä noin puolet työskentelee pääkaupunkiseudulla. Kirkkonummen kunta on kokeillut yhteistyötä YTV:n kanssa, mutta nykyisen järjestelyn ongelmana on se, että YTV on Kirkkonummen liikenteen järjestämisessä vain yhteistyökumppani, ei viranomainen, jonka toimivalta perustuu julkista liikennettä sääntelevään lainsäädäntöön. Mikäli Kirkkonummi olisi YTV:n jäsenkunta, olisivat mahdollisuudet sekä rautatie- että linja-autoliikenteen järjestämiseen huomattavasti paremmat kuin nykyään. Kirkkonummen kunta onkin toistuvasti ilmaissut halukkuutensa osallistua YTV:n työskentelyyn sen täysimääräisenä jäsenenä. Sekä Kirkkonummella että samanlaisessa yhteistyökokeilussa mukana olevalla Keravan kunnalla on hyvät valmiudet liittyä YTV:n jäseniksi vuoden 2009 alusta lukien.

Joukkoliikenneratkaisujen tehostamisen puolesta puhuu myös se, että YTV:n jäsenyyden tiukka rajaaminen pääkaupunkiseudun neljään kuntaan on ristiriidassa valtakunnallisten, kuntien yhteistoimintamahdollisuuksien lisäämistä painottavien tavoitteiden kanssa. Lisäksi joukkoliikenneratkaisuilla on positiivisia ympäristövaikutuksia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1269/1996) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 2 kohta sekä 5 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisten asioiden käsittelyä ja hoitamista varten on Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV). Yhteistyövaltuuskunnan jäsenkuntia ovat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit sekä ne kunnat, jotka hakemuksestaan on hyväksytty yhteistyövaltuuskunnan jäseniksi. Uusien jäsenkuntien hyväksymisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalain (365/1995) 79 §:n 1 momentissa on säädetty. Mainittuja kuntia kutsutaan tässä laissa jäsenkunniksi ja niiden muodostamaa aluetta pääkaupunkiseuduksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 §

Tehtävät

Yhteistyövaltuuskunnan tehtävänä on:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) järjestää jäsenkuntien joukkoliikenne ja hankkia seudulliset liikennepalvelut sekä hoitaa muutoinkin pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 §

Seutukokous

Päätösvaltaa yhteistyövaltuuskunnan asioissa käyttää seutukokous. Seutukokouksessa on kullakin jäsenkunnalla yksi edustaja viimeksi vahvistetun asukasluvun alkavaa 50 000 asukasta kohden. Seutukokousedustajan esteellisyydestä ja seutukokouksen julkisuudesta on voimassa, mitä valtuutetun esteellisyydestä ja kunnanvaltuuston kokouksen julkisuudesta säädetään kuntalain 52 §:n 1 momentissa ja 57 §:n 1 momentissa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

_______________

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2007

  • Raija Vahasalo /kok
  • Heidi Hautala /vihr
  • Antti Kaikkonen /kesk
  • Outi Mäkelä /kok
  • Johanna Karimäki /vihr