LAKIALOITE 83/2005 vp

LA 83/2005 vp - Satu Taiveaho /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sairausvakuutuslain 1 luvun 4 §:n ja 3 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan sairausvakuutuslain muuttamista siten, että laillistetun ravitsemusterapeutin antama hoito saatettaisiin sairausvakuutuskorvauksen piiriin silloin, kun se on lääkärin määräämää. Korvauksen laajuudesta säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

PERUSTELUT

Ravitsemusterapeutit toimivat laillistettuina ammattihenkilöinä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen valvonnassa, ja heidän koulutuksensa on yliopistollinen maisteritutkinto.

Ravitsemusterapialla on tärkeä rooli sairauksien parantamisessa ja sairauksien pahenemisen ennaltaehkäisyssä. Ravitsemuksen mahdollisuudet sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa ovat Suomessa vielä suurelta osin hyödyntämättä, puhumattakaan ravitsemusterapian mahdollisuuksista terveydenhuollon ennalta ehkäisevässä työssä. Ruokavaliohoidolla on saatu tutkimusten mukaan hyviä tuloksia muun muassa diabeteksen, kohonneen verenpaineen, kohonneiden veren rasva-arvojen ja lihavuuden hoidossa. Suurten kansantautien lisäksi on muita potilaita, joilla syömiseen tai ravinnon hyväksikäyttöön liittyvien ongelmien takia ruokavalio ja ravinnonsaanti ovat jääneet puutteellisiksi. Näitä potilaita ovat muun muassa monet syöpäpotilaat, ruoka-allergioista tai syömishäiriöistä kärsivät ja huonokuntoiset vanhukset. Heidän hyvinvointiinsa ja elämänlaatuunsa pystytään vaikuttamaan ravitsemuksen keinoin. Ruokavaliohoito yksilö- ja ryhmätasolla on kuitenkin vielä vähäistä, mikä johtuu osaltaan julkisessa terveydenhuollossa toimivien laillistettujen ravitsemusterapeuttien vähäisestä lukumäärästä.

Tehokas ravitsemusterapia tukee potilaan kokonaishoitoa ja voi merkittävästi säästää kustannuksissa esimerkiksi estämällä liitännäissairauksien kehittymistä. Kun ruokavaliohoito suunnitellaan ja toteutetaan hyvin terveydenhuollon palvelujärjestelmissä, saadaan pitkällä aikavälillä aikaan kustannussäästöjä muun muassa lääkekorvausten pienenemisen ja lyhentyneiden sairaalahoitoaikojen myötä. Ravitsemusterapia on sisällytetty kansallisiin Käypä Hoito -suosituksiin osana potilaiden optimaalista hoitoa, muun muassa keliakian ja syömishäiriöiden Käypä Hoito -suosituksiin. Ravitsemusterapian käyttö merkitsisi säästöjä etenkin diabeteksen ja kohonneen verenpaineen hoitokustannuksissa ja vapauttaisi terveydenhuollon voimavaroja muiden sairauksien hoitoon. Näin ollen ravitsemusterapian lisääminen sairausvakuutuslakiin korvauksen piiriin kuuluvaksi hoidoksi ei olisi vain kustannusneutraali, vaan kustannussäästöjä synnyttävä toimenpide.

Laillistetun ravitsemusterapeutin palveluiden saattaminen Kelan korvausjärjestelmän piiriin takaisi yhä useammalle potilaalle asiantuntevaa ja yksilöllistä ravitsemushoitoa, joka tukee työ- ja toimintakykyä, lisää terveyden tasa-arvoa ja parantaa elämänlaatua. Ravitsemusterapiapalveluiden saatavuus on terveydenhuollossa riittämätöntä ja alueellinen eriarvoisuus saatavuudessa on suurta. Tällä hetkellä Suomessa on yksi ravitsemusterapeutti 170 000 henkeä kohden, kun valtakunnallinen suositus on yksi ravitsemusterapeutti 30 000 henkeä kohden. Yli kolme miljoonaa suomalaista asuu kunnissa, joissa ravitsemusterapiapalveluita ei ole julkisella puolella lainkaan saatavissa. Yksityisten ravitsemusterapiapalveluiden tukeminen yhteiskunnan varoin parantaisi palveluiden saatavuutta, lisäisi kansalaisten terveyden tasa-arvoa ja helpottaisi hoitoon hakeutumista. Se myös mahdollistaisi ravitsemusterapeuttien resursseja muun terveydenhuollon henkilöstön kouluttamiseen. Lakiuudistus täydentäisi oleellisesti julkisen terveydenhuollon ravitsemusterapiapalveluita ja mahdollistaisi yksityisten ravitsemusterapiapalveluiden tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen ja laajentamisen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 1 luvun 4 §:n ja 3 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 1 luvun 4 §:n 2 kohta sekä

lisätään 3 luvun 3 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

1 luku

Lain tarkoitus ja soveltamisala

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) muulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä sellaista sairaanhoitajaa, terveydenhoitajaa, kätilöä, fysioterapeuttia, laboratoriohoitajaa, erikoishammasteknikkoa, ravitsemusterapeuttia ja psykologia, jolle Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on myöntänyt oikeuden harjoittaa ammattiaan laillistettuna ammattihenkilönä;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 luku

Hoito- ja tutkimuskorvaukset

3 §

Lääkärin ja hammaslääkärin määräämä tutkimus ja hoito

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lääkärin määräämänä hoitona korvataan ravitsemusterapeuttinen hoito, jonka on antanut laillistettu ravitsemusterapeutti. Korvauksen laajuudesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005

 • Satu Taiveaho /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Minna Lintonen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Esa Lahtela /sd
 • Timo Soini /ps
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Päivi Räsänen /kd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Lyly Rajala /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Tuija Nurmi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Pia Viitanen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Bjarne Kallis /kd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Anne Holmlund /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Janina Andersson /vihr
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Simo Rundgren /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Esko Ahonen /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Maija Rask /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Arja Alho /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Paula Risikko /kok