LAKIALOITE 84/2010 vp

LA 84/2010 vp - Arto Satonen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Aloitteessa esitetään, että eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annettua lakia muutetaan siten, että Monika-Naiset liitto ry:lle myönnetään valtionavustusta samoin perustein ja menettelyin kuin Naisjärjestöjen Keskusliitto ry:lle ja Naisjärjestöt yhteistyössä ry:lle. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2011.

Kansainvälistymisen myötä Suomeen on tullut maahanmuuttajia monesta eri maasta ja kulttuurista. Maahanmuuttajat kokevat uuteen maahan sopeutuessaan monia arjen haasteita, jotka usein kohdistuvat hyvin eri tavoin miehiin ja naisiin. Maahanmuuttajanaiset ja -lapset ovat uudessa ympäristössä erityisen haavoittuvassa asemassa.

Tutkimusten mukaan maahanmuuttajanaiset ovat miehiä syrjäytyneempiä ja jäävät miehiä helpommin yhteiskunnan ja työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tämä johtuu mm. monien maahanmuuttajanaisten heikosta kielitaidosta ja puutteellisesta koulutuksesta. Myös kulttuuriset syyt saattavat estää naisten täysipainoisen osallistumisen yhteiskunnan toimintaan ja työelämään. Puoliso tai muu perheyhteisö saattaa pitää naiset ja tytöt tietoisesti eristettyinä ja estää siten heidän kotoutumisensa ja kiinnittymisen ympäröivään yhteisöön. Monet maahanmuuttajanaiset joutuvat kohtaamaan myös perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa, ja heihin voi kohdistua myös ns. kunniaväkivaltaa. Väkivallan kohteeksi joutuneen maahanmuuttajanaisen on vaikea löytää ja saada apua, ja seurauksena on moninkertainen syrjäytyminen ja oman elämänhallinnan katoaminen. Vain pieni osa maahan muuttaneista naisista kotoutuu Suomeen ongelmitta.

Monika-Naiset liitto on eri etnisiin ryhmiin kuuluvien naisjärjestöjen kattojärjestö, joka on perustettu vuonna 1998. Liiton tarkoituksena on edesauttaa maahanmuuttajanaisten ja -lasten asemaa Suomessa sekä auttaa heidän kotoutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää maahanmuuttajanaisten kansalaistaitoja, tasavertaista osallistumista ja osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Liitto tukee maahanmuuttajataustaisia naisia, lapsia ja perheitä, joiden tarpeisiin yhteiskunnan peruspalvelut eivät pysty vastaamaan.

Monika-Naiset liiton keskustoimisto sijaitsee Helsingissä. Sen lisäksi liitolla on toimintaa useilla paikkakunnilla Suomessa, ja liitto ylläpitää valtakunnallista ympärivuorokautista päivystävää puhelinta. Toiminnallisia yksiköitä ovat Monikulttuurinen Voimavarakeskus, Turvakoti Mona-koti ja MoniNaisten Talo. Monikulttuurinen Voimavarakeskus tarjoaa matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille ja -lapsille Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. MoniNaisten talo toimii Helsingissä ja Mikkelissä. Se on avoin monikulttuurinen matalan kynnyksen periaatteella toimiva kohtaamispaikka, jossa järjestetään ryhmä- ja vertaistoimintaa ja toiminnallista suomen kielen opiskelua ja tuetaan ja ohjataan naisia koulutus- ja työmarkkinoille. Mona-koti on hengenvaarassa oleville naisille ja tytöille koko maan alueelta tarkoitettu turvakoti salaisessa osoitteessa. Vuonna 2009 Mona-kodissa oli sijoitettuna yhteensä 69 naista ja 34 lasta 26 eri maasta. Kaikkiaan liitto tavoittaa vuosittain noin 5 000 maahanmuuttajanaista ja -lasta. Monikulttuurisia työntekijöitä liitolla on 41, ja valtakunnallisesti toimivia jäsenjärjestöjä on 14. Palvelukieliä on 20—25.

Monika-Naiset liitolla ei ole pysyvää rahoitusta toiminnalleen. Rahoituspohja on kirjava, ja toimintaa toteutetaan useista eri lähteistä saatujen määräaikaisten ja lyhytaikaisten projektiavustusten turvin. Vuonna 2009 liiton kokonaisbudjetti oli 1 331 000 euroa. Suurimmat tukijat olivat EU:n kotouttamisrahasto, EU:n pakolaisrahasto, EU:n sosiaalirahasto, Raha-automaattiyhdistys ja Helsingin kaupunki. Raha-automaattiyhdistys on vuodesta 2008 lähtien tukenut liiton toimintaa vuosittain noin 80 000 euron yleisavustuksella ja vuodesta 2005 lähtien noin 85 000 euron vuosittaisella kohdennetulla avustuksella. Lisäksi raha-automaattiyhdistys on myöntänyt tukea erilaisiin projekteihin.

Monika-Naisten liiton toimintaa uhkaa vuonna 2011 rahoituskriisi. Raha-automaattiyhdistyksen ohjeellisen avustussuunnitelman 2011 mukaan Monika-Naiset liitolle ei tulla myöntämään yleisavustusta eikä kohdennettua avustusta.

Monika-Naiset liiton toiminta maahanmuuttajanaisten kotouttamisessa ja auttamisessa on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävää ja tärkeää. Liiton matalan kynnyksen palveluiden ansiosta maahanmuuttajanaisten kotouttamista on pystytty tehostamaan ja väkivallan kohteeksi joutuneille naisille on pystytty tarjoamaan apua. Maahanmuuttajanaisten kohtaaminen ja auttaminen on ensiarvoisen tärkeää koko maahanmuuttajaperheen ja -yhteisön hyvinvoinnin ja kotoutumisen kannalta.

Monika-naisten liiton toiminnan jatkuminen ja sen edelleen kehittäminen tulisi varmistaa pysyvällä rahoituksella samoin periaattein kuin Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Naisjärjestöt yhteistyössä ry:n toiminta. Naisjärjestöille myönnettävää vuosittaista rahoitusta tulee korottaa vähintään Monika-Naiset liitto ry:n tarvitseman pysyvän rahoituksen määrällä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) 1 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Naisjärjestöillä tarkoitetaan tässä laissa Naisjärjestöjen Keskusliitto — Kvinnoorganisationernas Centralförbund r.y:tä, Naisjärjestöt yhteistyössä — Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:tä ja Monika-Naiset liitto ry:tä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

_______________

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2010

 • Arto Satonen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Jari Larikka /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Mats Nylund /r
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Sanna Perkiö /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Harri Jaskari /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Ulla Karvo /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Pertti Virtanen /ps
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Juha Hakola /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Merikukka Forsius /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Janina Andersson /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Heli Järvinen /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Merja Kyllönen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Ahonen /kesk
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Risto Autio /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Mauri Salo /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Sari Palm /kd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Kari Rajamäki /sd

​​​​