LAKIALOITE 85/2001 vp

LA 85/2001 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.1

Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan korotettavaksi kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen enimmäismäärää hallituksen esityksessä (HE 117/2001 vp) esitetyllä tavalla sekä ansiotulovähennyksen kohdistamista pieni- ja keskituloisiin entistä suuremmalla vähenemisprosentilla. Samalla ansiotulovähennys tulisi laajentaa koskemaan kaikkia ansiotuloja lukuun ottamatta eläketuloja, kuten tilanne oli ennen vuonna 1997 voimaan tullutta lakia.

PERUSTELUT

Nykyisessä laissa ansiotulovähennystä kertyy 35 prosenttia lain määrittelemistä ansiotuloista 15 000 markkaa ylittävältä osalta. Vähennyksen enimmäismäärä on 9 800 markkaa. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 75 000 markkaa vähennyksen määrä pienenee 3,5 prosentilla puhtaan ansiotulon 75 000 markkaa ylittävältä osalta. Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys poistuu siten 335 000 markan tuloilla. Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys koskee nykyisellään vain verovelvollisen ansaitsemia veronalaisia palkkatuloja.

Nykyinen laki kannustaa pienituloisia hakeutumaan työhön ja hankkimaan lisätuloja ja sen positiivisia vaikutuksia pieni- ja keskituloisille on viime vuosien lakimuutoksissa lisätty. Tätä kehitystä tule edelleen jatkaa ja kohdistaa entistä enemmän ja tarkemmin vähennykset pieni- ja keskituloisille. Samalla tulee ansiotulovähennys laajentaa koskemaan myös muita tuloja kuin veronalaisia palkkatuloja. Tämä hyödyttäisi erityisesti heikosti toimeentulevia työttömiä ja muita sosiaaliturvan varassa eläviä. Työttömien osalta monella tilanne on vastentahtoinen, eikä siitä tule kiristyneen verotuksen muodossa rangaista.

Lakialoitteessa ehdotetaan, että ansiotulovähennys alkaisi kertyä kaikista ansiotuloista — paitsi eläketuloista — 2 500 euron ylittävältä osalta 35 prosentin verran tulojen 7 230 euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 10 prosenttia. Vähennyksen enimmäismäärä tulisi korottaa 2 140 euroon, josta se vähenisi 7 prosentilla puhtaan ansiotulon 12 600 euroa ylittävältä osalta. Näin kunnallisverotuksen ansiotulovähennys laajenisi koskemaan myös ansiotulonsa pääosin tulonsiirroista — mm. työttömyysturva — saavia. Ansiotulovähennyksen määrä nousisi enimmäismäärään 12 600 euron puhtaista ansiotuloista ja alkaisi sitten vähetä loppuen noin 43 170 euron tuloilla.

Näin kunnallisveron ansiotulovähennys kohdistuisi entistä enemmän pieni- ja keskituloisiin ja sillä helpotettaisiin pienituloisten asemaa ja entisestään kannustettaisiin pienituloisia hakeutumaan työhön ja hankkimaan lisätuloja. Samalla voitaisiin vaikuttaa myös lyhytaikaisesti teetettävien pimeiden töiden tulemiseen verotuksen piiriin. Näin osaltaan hieman vaikutettaisiin köyhimpien ja pienituloisten tilanteeseen, lyhytaikaisten ja matalapalkkaisten töiden työntekijöiden työllistymiseen sekä pimeiden töiden vähenemiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 105 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1165/2000, seuraavasti:

105 a §

Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vähennys on 35 prosenttia 1 momentissa tarkoitettujen tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta tulojen 7 230 euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 10 prosenttia. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 2 140 euroa. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 12 600 euroa vähennyksen määrä pienenee 7 prosentilla puhtaan ansiotulon 12 600 euroa ylittävältä osalta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001

  • Leena Rauhala /kd