LAKIALOITE 85/2006 vp

LA 85/2006 vp - Kari Kärkkäinen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa esitetään tupakkaveron korottamista 5 prosenttiyksiköllä kaikkien tupakkatuotteiden osalta.

PERUSTELUT

Vuonna 2005 15—64-vuotiaista miehistä tupakoi päivittäin 26 % ja naisista 18 %. Satunnaisesti tupakoi vuonna 2005 sekä miehistä että naisista alle 7 %. Vaikka miesten tupakointi on ilahduttavasti vähentynyt, huolestuttavaa on, että nuorten tupakointi on pysynyt korkeana. Vuonna 2005 tupakoi päivittäin nuorista miehistä ja naisista 20 %.

Päivittäin tupakoivista 55 % kertoi haluavansa lopettaa tupakoinnin. Noin 75 % päivittäin tupakoivista miehistä ja 82 % naisista oli huolissaan terveyshaitoista. Tupakoinnin yritti vuonna 2005 lopettaa 37 % päivittäin tupakoivista miehistä ja 41 % naisista. Päivittäistupakointi on yleisempää alimpaan koulutusryhmään kuuluvilla kuin muissa koulutusryhmissä. Koulutusryhmien väliset tupakointierot ovat jatkuvasti kasvaneet.

Länsimaissa 14 prosenttia kuolemista aiheutuu tupakan aiheuttamista sairauksista, ja se on yleisin estettävissä oleva kuolleisuuden syy. Myös Suomessa tupakka on merkittävä sairauksien aiheuttaja. Joka kolmas syöpäsairaus aiheutuu tupakasta. Joka viidennessä sydänperäisessä kuolemassa tupakka on tärkein riskitekijä. Joka toinen tupakoija kuolee tupakan aiheuttamiin sairauksiin, jos jatkaa tupakointiaan.

Tupakka tappaa Suomessa vuosittain arviolta 5 000 ihmistä eli enemmän kuin esimerkiksi alkoholi, liikenneonnettomuudet, itsemurhat ja murhat yhteensä. Tupakoinnin vuoksi on Suomessa vuosittain 1,2 miljoonaa sairauspoissaolopäivää ja 600 000 lääkärissä käyntiä.

Tupakan hinnan on todettu vaikuttavan erittäin merkittävästi tupakkatuotteiden kulutukseen. Toisaalta on todettava, että aiempaa merkittävämpi osa tupakkatuotteista ostetaan verovapaina tuliaisina. Hinnalla on kolme kertaa suurempi vaikutus kulutuksen määrään nuorten kuin vanhempien tupakoitsijoiden kohdalla. Verotuksellisesti itsekäärityt savukkeet ovat olleet edullisempia, ja erityisesti nuorten keskuudessa niiden käyttö on lisääntynyt selkeästi. Tarpeellista onkin muuttaa tupakkaveron rakennetta siten, että halpasavukkeiden ja savuketupakan veroa korotettaisiin suhteellisesti enemmän.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tupakkaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1470/1994) liitteenä oleva verotaulukko, sellaisena kuin se on laissa 922/2001, seuraavasti:

Tuote Tuoteryhmä Euroa/yksikkö Prosenttia vähittäismyyntihinnasta
Savukkeet 1 15,74/1 000 kpl 55,0
Sikarit ja pikkusikarit 2 - 27,0
Piippu- ja savuketupakka 3 3,77/kg 53,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4 3,77/kg 55,0
Savukepaperi 5 - 65,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6 - 65,0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2006

  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Sari Essayah /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Leena Rauhala /kd

​​​​