LAKIALOITE 86/2004 vp

LA 86/2004 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 46 §:n 7 momentin kumoamisesta

Eduskunnalle

Joulukuun 30 päivänä 1992 annettu tuloverolaki tuli voimaan 1.1.1993. Lain 46 §:ssä on määräykset luovutusvoiton laskemisesta. Kyseisen pykälän 7 momentissa määritellään metsän luovutuksesta seuraavaa: "Jos verovelvollinen luovuttaa metsää, josta saatuun tuloon on hänen omistusaikanaan sovellettu metsätalouden puhtaan tulon verotusta, luovutushintaan lisätään kiinteistöltä erikseen luovutettavaksi hakatun puutavaran ja kiinteistön luovutuksesta pidätetyn hakkuuoikeuden kantoarvo verovelvollisen omistusajalta, kuitenkin enintään luovutusvuodelta ja sitä edeltäneeltä viideltä vuodelta ja ainoastaan siltä ajalta, jolta hänen saamaansa tuloon on sovellettu metsätalouden puhtaan tulon verotusta vähennettynä samoilta vuosilta verotetulla metsätalouden puhtaalla tuotolla."

Toimitetuissa verotuksissa tuloverolain 46 §:n 7 momentin säännös on aiheuttanut verovelvollisille varsin epäoikeudenmukaisiksi koettuja seuraamuksia. Verovelvolliset, jotka ovat maksaneet kymmeniä vuosia metsän puhtaan tuoton perusteella veroa, eivät voi ymmärtää, että hakatun puutavaran kantoarvo lisätään tilan luovutushintaan, vaan tämä menettely koetaan kaksinkertaisena verotuksena.

Mikäli vastaava menettely olisi käytössä myös yritysten luovutuksissa, tulisi luovutushintaan lisätä yrityksen tekemä voitto takautuvasti esim. viideltä vuodelta.

Oikeudenmukaisen verotuksen aikaansaamiseksi metsäkiinteistöjen luovutustapauksissa on hakatun puutavaran tai kiinteistön luovutuksesta pidätetyn hakkuuoikeuden kantoarvon takautuva verotus poistettava.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 46 §:n 7 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 46 §:n 7 momentti.

2 §

Tämä laki tulee voimaan        päivänä         kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2004

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​