LAKIALOITE 86/2006 vp

LA 86/2006 vp - Kari Kärkkäinen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan, että työttömyysturvan lapsikorotusta korotetaan neljällä prosentilla. Lakialoite on osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia.

PERUSTELUT

Tämän kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin sisältyvän aloitteen tarkoituksena on parantaa perheellisten työttömien toimeentulon tasoa. Suomessa on edelleen piilotyöttömyys mukaan lukien yli 300 000 työtöntä.

Aloitteen taloudelliset vaikutukset ovat noin 5 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työttömyysturvalain 6 luvun 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 6 § seuraavasti:

6 luku

Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto

6 §

Lapsikorotus

Työttömyyspäivärahan saajalle, jolla on huollettavanaan 18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan päiväraha korotettuna lapsikorotuksella, jonka suuruus yhdestä lapsesta on 4,63 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 6,80 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 8,77 euroa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2006

  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Sari Essayah /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Leena Rauhala /kd