LAKIALOITE 87/2005 vp

LA 87/2005 vp - Mikko Kuoppa /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki lukiolain 28 ja 36 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Vaikka lukiokoulutus on maksutonta, joutuvat lukiolaiset ja heidän perheensä vuosittain maksamaan useita satoja euroja oppikirjoista. Pelkästään yhden jakson kirjoihin voi joutua sijoittamaan kerralla yli 150 euroa. Yhdistetyssä ammatti- ja lukiokoulutuksessa kustannukset ovat vielä suuremmat: oppilas joutuu maksamaan sekä lukion että ammattikoulun kirjoista. Lisäksi kursseilla käytettävistä materiaaleista peritään lisämaksuja. Esimerkiksi kuvaamataitoa ei monissa lukioissa pääse opiskelemaan maksutta.

Ylioppilastutkinnosta peritään nykyisin maksuja, jotka kohoavat jopa 200 euron tuntumaan ainemäärästä ja tutkinnon hajautuksesta riippuen. On nurinkurista, että maksuttoman lukion pakollisesta päättökokeesta joutuu maksamaan huomattavan summan.

Lapsiperheiden köyhyys on Suomessa viime vuosina kaksinkertaistunut. Köyhissä lapsiperheissä elää jo yli 120 000 lasta. Oppikirjojen kalleus on todellinen rasite kaikille, mutta etenkin näille pienituloisille perheille. Kirjojen hankintakulut ovat suuria myös suhteessa siihen opintotukeen, jota lukiolaisille voidaan myöntää. Oppimateriaalien maksullisuus ja korkeat tutkintomaksut ovat ristiriidassa lukio-opetuksen maksuttomuusperiaatteen kanssa. Tämä tilanne on koulutuksen tasa-arvoperiaatteen vastainen ja syrjii pienituloisten perheiden lapsia ja vaikuttaa heidän kouluttautumismahdollisuuksiinsa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lukiolain 28 ja 36 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) 28 §:n 1 momentti ja 36 §:n 1 momentti seuraavasti:

28 §

Opintososiaaliset edut

Opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet ovat oppilaalle maksuttomia. Edellä 20 §:n 3 momentissa tarkoitetulta opiskelijalta sekä 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuista kokeista voidaan kuitenkin periä maksuja.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36 §

Opiskelijoilta perittävät maksut

Asianomainen ministeriö päättää valtion oppilaitoksessa järjestettäviin 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin kokeisiin osallistumisesta valtiolle perittävistä maksuista sen mukaan kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista säädetään. Ylioppilastutkinto on maksuton.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2005

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Minna Sirnö /vas