LAKIALOITE 88/2005 vp

LA 88/2005 vp - Ulla Anttila /vihr ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 95/2005 vp, jossa esitetään aikarajoja sosiaalipalveluiden tarpeen arvioinnille. Hallituksen esityksessä rajataan ei-kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalveluiden tarpeen viimeistään seitsemäntenä päivänä tapahtuva arviointi 80 vuotta täyttäneisiin henkilöihin tai 16 vuotta täyttäneisiin henkilöihin, jos he ovat kansaneläkelain mukaisen eläkkeensaajien hoitotuen piirissä. Esitys ei ulotu viimeistään seitsemäntenä päivänä tapahtuvaa sosiaalipalveluiden tarpeen arviointia koskemaan vammaisia lapsia, mikä on ristiriidassa Suomen ratifioiman Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen kanssa.

PERUSTELUT

Lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan vammaisilla lapsilla on aivan erityinen asema palvelujen saajina. Artiklassa 23 esimerkiksi todetaan: "Sopimusvaltiot tunnustavat, että henkisesti tai ruumiillisesti vammaisen lapsen tulisi saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä oloissa, jotka takaavat ihmisarvon, edistävät itseluottamusta ja helpottavat lapsen aktiivista osallistumista yhteisönsä toimintaan." 23 artiklan 2 kohdan mukaan: "Sopimusvaltiot tunnustavat vammaisen lapsen oikeuden saada erikoishoitoa sekä rohkaisevat ja varmistavat avun ulottamisen käytettävissä olevien voimavarojen mukaisesti ...". 24 artikla liittyy lapsen oikeuksiin saada terveydenhoitopalveluita, mikä myös vahvistaa sitä, että jos johonkin suuntaan ihmisoikeuksia pitää vahvistaa, niin pitää turvata juuri lapsen erityiset oikeudet saada tarvitsemiaan palveluita.

Lapsen oikeuksien sopimus on ihmisoikeussopimuksista ainoa, jossa on mukana ikäkriteeri, ja on yleisesti tunnustettua, että lapset ovat erityisen suojan tarpeessa. Näin ollen on nurinkurista, että hallituksen esityksessä ikärajaus tehdään päinvastaisella tavalla.

On tärkeää, että viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä tapahtuvat palveluarvioinnit ulotetaan koskemaan myös erityistä hoivaa tarvitsevia lapsia, jotka ovat lapsen hoitotuesta annetun lain piirissä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun sosiaalihuoltolain (710/1982) 41 §:n 2 momentti ja

lisätään lakiin uusi 40 a § seuraavasti:

40 a §

(1 mom. kuten HE)

Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa kunta on velvollinen järjestämään 80 vuotta täyttäneelle pääsyn sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa taikka muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Vastaavasti kunnan on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin kansaneläkelain 30 a §:n 1 momentin 1 kohdan mukaista eläkkeensaajien hoitotukea saavalle sekä lapsen hoitotuesta annetun lain (444/1969) 2 §:n mukaista hoitotukea, korotettua hoitotukea tai erityishoitotukea saavalle.

41 §

(Kuten HE)

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2006.

_______________

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2005

  • Ulla Anttila /vihr
  • Irina Krohn /vihr
  • Tuija Brax /vihr
  • Janina Andersson /vihr