LAKIALOITE 89/2003 vp

LA 89/2003 vp - Tuija Nurmi /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki Suomen perustuslain 28 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Nykyisessä perustuslaissa edustajantoimen hoitamisen katsotaan keskeytyvän ajaksi, jonka kansanedustaja toimii Euroopan parlamentin jäsenenä. Edustajantointa hoitaa tänä aikana hänen varaedustajansa. Edustajantoimen hoitaminen keskeytyy myös asevelvollisuuden suorittamisen ajaksi.

Myös äitiys- tai vanhempainloma sekä pidempi sairaudesta johtuvan poissaolo voi keskeyttää edustajantoimen hoitamisen. Näitä ei kuitenkaan perustuslaissa mainita, eikä näihin tilanteisiin ole mahdollisuutta saada varaedustajaa. Jotta eduskuntatyö ei kärsisi pitkistä poissaoloista, tulee em. tapauksissa kansanedustajalla olla varaedustaja, joka hoitaa hänen tehtäviään poissaolon ajan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

Suomen perustuslain 28 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan Suomen perustuslain 28 §:n 1 momentti seuraavasti:

28 §

Edustajantoimen keskeytyminen sekä siitä vapauttaminen ja erottaminen

Edustajantoimen hoitaminen keskeytyy siksi ajaksi, jonka kansanedustaja toimii Euroopan parlamentin jäsenenä, suorittaa asevelvollisuutta, on äitiys- tai vanhempainlomakaudella sekä yli kolme kuukautta kestävällä sairauslomalla. Edustajantointa hoitaa tänä aikana hänen varaedustajansa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2003

  • Tuija Nurmi /kok
  • Pekka Kuosmanen /kok