LAKIALOITE 9/2004 vp

LA 9/2004 vp - Reino Ojala /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki kiinteistöverolain 13 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin alemmaksi kuin mitä kiinteistöverolain 11—13 §:ssä säädetään, jos rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Kiinteistöveroprosentiksi voidaan siten määrätä jopa 0,00.

Verotuskäytännössä katsotaan vakiintuneesti, että uskonnonvapauslain nojalla rekisteröityneet uskontokunnat eivät ole yleishyödyllisiä yhteisöjä kiinteistöverolain tarkoittamassa mielessä. Kiinteistöverolain 13 a § tulisi muuttaa niin, että kyseinen pykälä tulisi sovellettavaksi myös uskonnonvapauslain nojalla rekisteröityneeseen uskontokuntaan. Kunnanvaltuusto voisi siten määrätä tuloverolain 22 §:n mukaisen yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin lisäksi myös uskonnonvapauslain nojalla rekisteröityneen uskontokunnan omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin alemmaksi kuin mitä kiinteistöverolain 11—13 §:ssä säädetään, eli jopa 0,00, jos rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

PERUSTELUT

Kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan yleishyödyllisen yhteisön omistamalle rakennukselle ja sen maapohjalle voidaan määrätä kiinteistöveroprosentti, joka on alempi kuin mitä kiinteistöverolain 11—13 § säätävät, jos rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Valtioneuvoston asianomainen jäsen on vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen KK 541/2003 vp vahvistanut, että vakiintuneen verotuskäytännön mukaan katsotaan, että uskonnonvapauslain nojalla rekisteröitynyt uskontokunta ei ole yleishyödyllinen yhteisö tuloverolain 22 §:n tarkoittamassa mielessä.

Valtiovarainvaliokunta on kiinteistöverolain 13 a §:n muuttamista koskevassa mietinnössään (VaVM 17/1998 vpHE 29/1998 vp) kuitenkin pitänyt ongelmallisena, että tuloverolain 13 a §:ää ei sovelleta esimerkiksi uskonnollisen yhteisön ja yhdistyksen omistamiin taloihin.

Hallituksen esityksestä HE 29/1998 vp käydyssä keskustelussa eduskunnan täysistunnossa kävi myös useiden kansanedustajien puheenvuoroista ilmi yhteisymmärrys siitä, että kiinteistöverolain 13 a §:ää tulisi soveltaa myös uskonnollisen yhdyskunnan rakennukseen ja sen maapohjaan.

Koska nykyinen sanamuoto ei näytä sallivan kiinteistöverolain 13 a §:n soveltamista edellä mainitulla tavalla, tulisi kiinteistöverolaki muuttaa, jotta kyseinen pykälä tulisi sovellettavaksi myös uskonnonvapauslain nojalla rekisteröityneeseen uskontokuntaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kiinteistöverolain 13 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/1992) 13 a §, sellaisena kuin se on laissa 476/1998, seuraavasti:

13 a §

Uskontokunnan ja yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti

Poiketen siitä, mitä 11 §:ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä uskonnonvapauslain (267/1992) nojalla rekisteröityneen uskontokunnan ja tuloverolain (1535/1992) 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2004

  • Reino Ojala /sd
  • Markku Rossi /kesk

​​​​