LAKIALOITE 9/2010 vp

LA 9/2010 vp - Mikko Kuoppa /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työttömyysturvalain 5 luvun 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Työttömyyspäivärahaa maksetaan, kun henkilö on ollut työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa yhteensä seitsemää täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaika asetetaan kerran työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:ssä säädettyä työttömyyspäivärahan enimmäisaikaa kohti (1188/2009). Työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaan työnantajalla on oikeus irtisanoa työsopimus, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Ei ole oikein eikä kohtuullista, että ilman omaa syytään työttömäksi joutunut työnhakija joutuu vielä seitsemän päivän omavastuuajalle. Tämä lisää entisestään työttömäksi joutuneen taloudellista ahdinkoa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työttömyysturvalain 5 luvun 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 5 luvun 13 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 459/2005 ja 1188/2009, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

5 luku

Työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset

13 §

Omavastuuaika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaan työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Näillä syillä irtisanotulla työntekijällä ei omavastuuaikaa työttömyyspäivärahan saamiselle ole.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 10 päivänä maalisikuuta 2010

  • Mikko Kuoppa /vas
  • Esko-Juhani Tennilä /vas
  • Jaakko Laakso /vas
  • Markus Mustajärvi /vas
  • Jyrki Yrttiaho /vas