LAKIALOITE 90/2001 vp

LA 90/2001 vp - Antti Rantakangas /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään, että maatalousyrittäjien sairausvakuutuslain mukainen päiväraha olisi 1/360 maatalousyrittäjälle työkyvyttömyyden alkaessa vahvistettuna olleesta maatalousyrittäjäin eläkelain mukaisesta työtulosta. Nykyisin päivärahan suuruus on 1/514. Lakialoitteen tavoitteena on parantaa maatalousyrittäjien sosiaaliturvaa sairaustapauksissa.

PERUSTELUT

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutettiin vuonna 1996 maatalousyrittäjien sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa seuraavasti:

5 § Päivärahan suuruus on 1/514 maatalousyrittäjälle työkyvyttömyyden alkaessa vahvistettuna olleesta maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesta työtulosta. Laki tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997. Aikaisempi vuoden 1991 lain 5 §:n 1 momentin mukainen päivärahan suuruus oli 1/360.

Käytännössä lainmuutos alensi maatalousyrittäjien päivärahan tasoa 70 prosenttiin. Lakimuutoksen perusteluna hallituksen esityksessä käytettiin valtion menojen alenemista. Hallituksen muutosehdotuksissa todettiin, että valtiontaloudellisista syistä myös maatalousyrittäjien päivärahajärjestelmän menoissa on säästettävä.

Päivärahan muuttaminen vuoden 1991 suuruiseksi turvaisi maatalousyrittäjien työkyvyn säilymistä sekä varhaista hoitoon hakeutumista, joilla on pidemmällä aikavälillä myös huomattavat valtiontaloudelliset vaikutukset. Maatalousyrittäjien elinolojen kohentaminen muun muassa sosiaaliturvan kautta ja yrittäjyyden kannustaminen ovat omalta osaltaan turvaamassa kotimaisen elintarviketuotannon jatkuvuutta. Tämä vähentää osaltaan muuttoliikkeen aiheuttamia paineita suurilta kasvukeskuksilta. Maatalousyrittäjien toimeentulon turvaaminen on myös aluepoliittisesti tärkeää sekä työttömyyden ehkäisyn kannalta ilmiselvää.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille 17 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (118/1991) 5 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin se on laissa 903/1996, seuraavasti:

5 §

Päivärahan suuruus on 1/360 maatalousyrittäjälle työkyvyttömyyden alkaessa vahvistettuna olleesta maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesta työtulosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

 • Antti Rantakangas /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pauli Saapunki /kesk

​​​​