LAKIALOITE 90/2002 vp

LA 90/2002 vp - Esa Lahtela /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Työttömyysturvalaki

Eduskunnalle

Tämä lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 115/2002 vp työttömyysturvalaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Hallituksen esityksessä esitetään uudistettavaksi työttömyysturvaa koskeva lainsäädäntö kokonaisuudessaan. Lakiesityksen 7 luvussa käsitellään työmarkkinatukea ja osittain myös kuntouttavaa työtoimintaa koskevia säännöksiä.

Tällä hetkellä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan ylläpitokorvauksen suuruus riippuu siitä, maksetaanko osallistujalle työmarkkinatukea vai toimeentulotukea. Jos osallistuja saa työmarkkinatukea, ylläpitokorvaus on 5,05 euroa. Jos osallistuja saa puolestaan toimeentulotukea, ylläpitokorvausta vastaava toimintaraha on 7 euroa.

Nykytilanteelle ei ole olemassa kestävää perustetta, vaan ylläpitokorvauksen ja toimintarahan tulisi määräytyä yhteneväisin perustein. Vaikka kyseessä on selkeä epäkohta, ei lakiesityksen 7 luvun 8 §:n 2 momentissa olla muuttamassa tilannetta oikeudenmukaisemmaksi ja johdonmukaisemmaksi. Koska nykyinen tilanne loukkaa yhdenvertaisuuden periaatetta, tulee annettua hallituksen esitystä välittömästi muuttaa ja kyseinen epäkohta 8 §:n 2 momentissa korjata. Pidemmällä aikavälillä olisi myös perusteltua muuttaa lainsäädäntöä teknisesti siten, että ylläpitokorvaus ja toimintaraha määräytyisivät jatkossa yhteneväisin perustein, jolloin niiden suuruus ei pääsisi eroamaan toisistaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Työttömyysturvalaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1—6 luku

(Kuten HE)

7 luku

Työmarkkinatukea koskevat yleiset säännökset

1—7 §

(Kuten HE)

8 §

Ylläpitokorvaus

(1 mom. kuten HE)

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle työmarkkinatukea saavalle maksetaan ylläpitokorvausta seitsemän euroa kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitetun aktivointisuunnitelman mukaiselta osallistumispäivältä.

9—11 §

(Kuten HE)

8—15 luku

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2002

 • Esa Lahtela /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Erkki Kanerva /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Raimo Mähönen /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Mikko Elo /sd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Ismo Seivästö /kd
 • Leea Hiltunen /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Ulla Juurola /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Pertti Turtiainen /vas