LAKIALOITE 90/2004 vp

LA 90/2004 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki tuloverolain 95 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Työmarkkinoiden muuttuessa on tullut yhä yleisemmäksi hakeutua työhön kauas varsinaisesta kodista. Moni työntekijä valitsee työttömänä olemisen sijasta työpaikan varsinaisen kotipaikkakunnan ulkopuolelta, jolloin hänelle syntyy huomattavan paljon työnhankkimiskuluja. Verotuksellisesti tätä työvoiman liikkuvuutta on edistetty myöntämällä kodin ja työpaikan välisistä viikonlopun matkoista verovähennys.

Kahden asunnon asumiskustannuksista on myönnetty vähennys vain silloin, kun verovelvollinen on samalle työnantajalle suorittanut työtehtäviä molemmilla paikkakunnilla. Tämänkin periaatteen soveltaminen on verokäytännössä tuottanut ongelmia.

Asumiskustannusten vähennyskelvottomuus tuntuu verovelvollisen kannalta kohtuuttomalta, koska ylimääräiset asumiskustannukset eivät voi olla muita kuin työtulon hankkimiskustannuksia. Vähennyskelpoisuus edistäisi lisäksi tärkeänä pidettävää työvoiman liikkuvuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 95 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 95 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1065/2003, uusi 5 kohta seuraavasti:

95 §

Tulonhankkimisvähennys

Verovelvollinen saa vähentää palkkatulostaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) muun kuin kotipaikkakunnalla sijaitsevan asunnon asumiskustannukset silloin, kun verovelvolliselle myönnetään työmatkavähennys viikonloppumatkoista. Näitä asumiskustannuksia voidaan kuitenkin vähentää enintään 5 600 euroa ja vain siltä osin kuin ne ylittävät verovuonna 400 euroa (omavastuuosuus).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2004

  • Bjarne Kallis /kd
  • Sari Essayah /kd
  • Leena Rauhala /kd

​​​​