LAKIALOITE 90/2005 vp

LA 90/2005 vp - Eero Akaan-Penttilä /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sotilasvammalain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Sotainvalidien muistakin kuin sotavammoista johtuvat sairaus-, hoito- ja lääkekulut ovat heidän ikääntymisensä seurauksena kasvaneet suuriksi. Sotainvalidien toimeentuloa vaikeuttavat usein lisäksi heidän aviopuolisoidensa sairauskulut.

Vähintään 20 prosentin sotainvalideilla on mahdollisuus saada toimeentuloa vaikeuttavien omien ja aviopuolisonsa kulujen perusteella sotilasvammalain 10 §:n 1 momentin 5 kohdan perusteella niin sanottua sairausapulisää. Sairausapulisässä voidaan rajoitetusti ottaa huomioon myös kotisairaanhoidosta ja kotona asumista helpottavista palveluista aiheutuvia kuluja.

Sairausapulisän saantiedellytyksenä sotilasvammalaissa oleva vähintään 20 prosentin haitta-aste rajaa 10—15 prosentin sotainvalidit sen ulkopuolelle. Yli 5 000 lievävammaisen 10—15 prosentin sotainvalidin kotona selviytymistä voitaisiin merkittävästi tukea alentamalla säädetty haitta-asteraja 10 prosenttiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sotilasvammalain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/1948) 10 §:n 1 momentin 5 kohta, sellaisena kuin se on laissa 536/2001, seuraavasti:

10 §

Päivärahan tai elinkoron lisäyksenä voidaan antaa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) sille, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia ja jonka toimeentulo on oman tai 9 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetun omaisen sairaudesta johtuvien kustannusten takia tai muusta erityisestä syystä vaikeutunut, enintään 2 266,18 euroa vuodessa; jos vahingoittunut tai sairastunut on täyttänyt 65 vuotta tai jos tässä tarkoitettujen olosuhteiden voidaan arvioida muuten jatkuvan toistaiseksi, voidaan tätä elinkoron lisäysosaa myöntää etukäteen, ei kuitenkaan kuutta kuukautta kauemmin tämän lain nojalla korvattavan pysyväksi arvioitavan sairaala- tai muun laitoshoidon alkamisesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2006.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2005

  • Eero Akaan-Penttilä /kok
  • Olli Nepponen /kok
  • Aulis Ranta-Muotio /kesk
  • Petri Salo /kok
  • Bjarne Kallis /kd
  • Lauri Oinonen /kesk