LAKIALOITE 90/2008 vp

LA 90/2008 vp - Annika Lapintie /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tämä lakialoite liittyy talousarvioaloitteeseen, jossa ehdotetaan valtion vuoden 2009 talousarvioon momentille 33.60.35 lisäyksenä 35 000 000 euroa toimeentulotuen myöntämisperusteiden muuttamiseen lapsilisän osalta.

PERUSTELUT

Suomalainen yhteiskunta on vauraampi kuin koskaan. Huolestuttavaa on se, että vaurastuminen ei näy lainkaan kaikkein pienituloisimpien kansalaisten tuloissa.

Toimeentulotukea saavia kotitalouksia arvioidaan olevan vuonna 2009 noin 220 000. Suurin osa on yhden hengen kotitalouksia, mutta yksinhuoltajat ovat taloudellisesti haavoittuvimpia: Stakesin mukaan toimeentulotukea saa joka neljäs suomalainen yksinhuoltajaperhe, yhteensä 27 500 perhettä. Kaikkiaan toimeentulotukea saavia lapsiperheitä on lähes 50 000 (Stakes 2006). Lapsilisällä kompensoidaan perheille lasten kasvattamisesta aiheutuvia kuluja. Lapsilisiä ei ole sidottu indeksiin, ja lapsilisien reaaliarvon lasku pakottaa köyhät perheet turvautumaan toimeentulotukeen. Toimeentulotuen perusosan määräytymisperusteita kuitenkin muutettiin 1.1.1994 alkaen siten, että lapsilisät otetaan huomioon perheen toimeentulolaskelmaa tehtäessä. Käytännössä lapsilisien mahdolliset korotukset vähennetään aina toimeentulotuesta. Tämä on räikeässä ristiriidassa hallitusohjelman lapsiköyhyyden vähentämiseen pyrkivien tavoitteiden kanssa.

Lapsilisä on muutettava etuoikeutetuksi tuloksi, joka ei vähennä perheen saamaa toimeentulotukea. Lapsilisiin viime vuosina tehdyt pienet parannukset eivät muuten auta kaikkein suurimmassa ahdingossa olevien perheiden tilannetta lainkaan.

Tässä lakialoitteessa ehdotetaan, että toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 11 § muutetaan siten, että lapsilisästä tehdään niin kutsuttu etuoikeutettu tulo, jota ei huomioida toimeentulotukilaskelmassa. Kyseisen lain 11 §:n mukaan etuoikeutettuja tuloja ovat mm. äitiysavustus, vammaistuki ja lapsen hoitotuki.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan toimeentulotuesta 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1412/1997) 11 §:n 2 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 583/2007, seuraavasti:

11 §

Huomioon otettavat tulot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuloina ei kuitenkaan oteta huomioon:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) äitiysavustuslain (477/1993) mukaista äitiysavustusta, vammaisaetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta eikä lapsilisälain (796/1992) mukaista lapsilisää;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2009.

_______________

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2008

 • Annika Lapintie /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Martti Korhonen /vas

​​​​