LAKIALOITE 90/2012 vp

LA 90/2012 vp - Inkeri Kerola /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Alkoholijuomat poikkeavat useimmista muista kulutushyödykkeistä, sillä ne aiheuttavat suuria terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja. Alkoholipolitiikan päämäärä on lain ja valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan vähentää alkoholihaittoja. Kasvattajien vastuu korostuu alkoholimainontaviidakon keskellä. Eduskunta päätti vapauttaa mietojen alkoholijuomien mainonnan vuoden 1995 alkoholilaissa siten, että ainoastaan erikseen mainitut esimerkiksi lapsia vahingoittavat elementit ovat kiellettyjä. Tämä ratkaisu on johtanut valvonnan ongelmiin ja vanhempien kasvatustehtävän kannalta epäasiallisen mainonnan lisääntymiseen.

Lapset törmäävät alkoholin mainontaan kaikkialla. Mainosten sisältö lisää tutkimusten mukaan lasten juomista. Alkoholin mainonta ja markkinointi altistavat yhä nuoremmat ja nuoremmat, jopa alakouluikäiset lapset alkoholin käytölle. Kiistämätön tutkimusnäyttö osoittaa, että nuorten alkoholinkäyttö alkaa tämän vuoksi entistä aikaisemmin, mistä voi seurata riippuvuutta ja alkoholista aiheutuvia haittoja aikuisiällä.

Suomalaisten koululaisten humalajuominen on vähentynyt selvästi 2000-luvulla, mutta se on edelleen yleisempää kuin Euroopassa keskimäärin (Hibell ym. 2009).

Mietojen alkoholijuomien mainontaa rajoitettaisiin tehokkaasti siten, että ainoastaan täysi-ikäisten kuluttajien ostopäätöksiinsä tarvitsemia tietoja saisi esittää mainoksissa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tuotteen kuva, hintatiedot, saatavuus kaupasta, valmistusreseptit ja raaka-aineet, ruokasuositukset sekä voitetut tuotevertailut esimerkiksi viinimessuilla. Muu kuin tuotetietoa kuvaava mainonta olisi ehdotuksen mukaan kiellettyä. Alkoholimainontaa ei saisi myöskään esittää televisiossa tai radiossa nuorten katselu- ja kuunteluaikoina eli ennen kello 23:a.

Alkoholimainontaa käsittelevä työryhmä luovutti muistionsa sosiaali- ja terveysministeriölle 3.6.2010. Työryhmässä kuultujen asiantuntijoiden lausunnot sekä kansan yleinen mielipide tukevat lainsäädännöllisten lisärajoitusten asettamista alkoholimainonnalle. Keskustan lakialoitteen allekirjoitti 106 kansanedustajaa kesällä 2010. Nykyisen hallituksen ohjelmassa sitoudutaan suojelemaan lapsia ja nuoria alkoholin haitoilta. Hallitus on luvannut esityksen alkoholin mielikuvamainonnan kiellosta syksyn aikana kuluvana vuonna. Esitystä ei ole tullut.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alkoholilain (1143/1994) 33 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 588/2007, seuraavasti:

33 §

Mainonnan säätely

Väkevän alkoholijuoman mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistäminen sekä sen liittäminen muun tuotteen tai palvelun mainontaan ja myynninedistämistoimintaan on kielletty.

Miedon alkoholijuoman ja vähintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän juoman mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistämistoiminta on kielletty, paitsi jos siinä esitetään yksinomaan seuraavia totuudenmukaisia tuotetietoja:

1) juoman nimi ja hinta;

2) pakkausmerkinnöissä esitetyt tiedot sekä valokuva tai piirros juomasta tai sen myyntipakkauksesta;

3) juoman valmistajaan, maahantuojaan, edustajaan ja myyntipaikoista saatavuuteen liittyvät kuluttajalle tarpeelliset tiedot;

4) juoman maantieteelliseen alkuperään, valmistustapaan, valmistusaineisiin, ainesosiin, koostumukseen, terveysvaaroihin ja erityisiin käyttötarkoituksiin liittyvät tiedot; sekä

5) viittaukset juoman makuun, tuoksuun, väriin, rakenteeseen sekä muihin aistinvaraisiin ominaisuuksiin sekä tuotevertailuihin.

Edellä 2 momentista poiketen mainonta on kiellettyä myös, jos:

1) se kohdistuu alaikäisiin tai muihin henkilöihin, joille alkoholijuomaa ei 16 §:n mukaan saa myydä, taikka siinä kuvataan tällaisia henkilöitä;

2) se toteutetaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) mukaisessa televisio- tai radiotoiminnassa kello 7—23 tai kuvaohjelmalain (710/2011) mukaisesti 18 vuotta nuoremmille esitettäväksi sallitun kuvaohjelman elokuvateatterissa tapahtuvan julkisen esittämisen yhteydessä;

3) siinä yhdistetään alkoholin käyttö ajoneuvolla ajamiseen;

4) siinä korostetaan alkoholijuoman alkoholipitoisuutta myönteisenä ominaisuutena;

5) siinä luodaan kuva, että alkoholin käyttö lisää suorituskykyä taikka edistää sosiaalista tai seksuaalista menestystä;

6) siinä luodaan kuva, että alkoholilla on lääkinnällisiä tai terapeuttisia ominaisuuksia tai että se piristää, rauhoittaa tai on keino ristiriitojen ratkaisemiseksi; tai

7) se on hyvän tavan vastaista, siinä käytetään kuluttajan kannalta sopimatonta menettelyä taikka annetaan muutoin alkoholista, sen käytöstä, vaikutuksista tai muista ominaisuuksista totuuden vastaista taikka harhaanjohtavaa tietoa.

Epäsuorana mainontana pidetään erityisesti 1 ja 2 momentissa tarkoitetun juoman ja alkoholijuoman myynnin edistämistä muun hyödykkeen mainonnan yhteydessä siten, että muun hyödykkeen tunnuksena käytetään sellaisenaan tai tunnistettavasti muunnettuna 1 tai 2 momentissa tarkoitetulle juomalle tai alkoholijuomalle vakiintunutta tunnusta tai että siitä muutoin välittyy mielikuva tietystä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta juomasta tai alkoholijuomasta.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, väkevän alkoholijuoman mainontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa voidaan harjoittaa siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö siitä tarkemmin määrää:

1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymässä majoitus- ja ravitsemisalan tai vähittäismyynnin ammattijulkaisussa tai muussa alkoholijuomien myyntiin osallistuville levitettävässä painokirjoituksessa, jonka levikki ja levitystapa ovat sosiaali- ja terveysministeriön antamien määräysten mukaisia; sekä

2) alkoholijuomien anniskelupaikoissa, vähittäismyyntipaikoissa ja valmistuspaikoissa;

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi peruuttaa edellä tässä momentissa tarkoitetun hyväksymisensä, jos:

a) ammattijulkaisun tai painokirjoituksen levikissä tai levitystavassa on tapahtunut muutos;

b) tuotevalvontakeskukselle ei ole ilmoitettu kaikkia hyväksymisen kannalta tärkeitä tietoja; tai

c) julkaisemisessa on tapahtunut väärinkäytöksiä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk