LAKIALOITE 91/2008 vp

LA 91/2008 vp - Pentti Tiusanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Sotilasvammalain perusteella suoritetaan 20—100 prosentin sotainvalidien kuoleman jälkeen valtion varoista hautausapua. Lievävammaisten, 10—15 prosentin sotainvalidien rajaamista tämän korvausmuodon ulkopuolelle on pidetty perusteettomana ja epäoikeudenmukaisena. Sotainvalidit ovat pyrkineet itse auttamaan erityisesti varattomia leskiä siten, että monet Sotainvalidien Veljesliiton jäsenyhdistykset ovat maksaneet keräysvaroista osan lievävammaisten sotainvalidien hautauskuluista. Jatkossa tällaisen avun suorittaminen tulee kuitenkin vaikeutumaan. Oikeudenmukaista olisi suorittaa hautausapua valtion varoista kaikkien vähintään 10 prosentin haitta-asteen sotainvalidien jälkeen. Tämä helpottaisi myös korvausasioita hoitavan Valtiokonttorin työtä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan alkiehdotuksen:

Laki

sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/1948) 17 §, sellaisena kuin se on laissa 1399/2007, seuraavasti:

17 §

Milloin vamman tai sairauden seurauksena on ollut kuolema tai milloin vahingoittuneen tai sairastuneen työkyvyttömyysaste hänen kuollessaan oli vähintään 10 prosenttia, suoritetaan hautausapua 1 599,65 euroa vainajan kuolinpesälle, jos sen varoista on suoritettu hautauskustannukset tai jos hautausta vainajan ruumiin katoamisen vuoksi ei ole voitu toimittaa. Muussa tapauksessa suoritetaan hautausapua sille, joka on pitänyt huolta hautaamisesta, siitä aiheutuneiden kustannusten määrä, ei kuitenkaan enempää kuin kuolinpesälle saadaan suorittaa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2009.

_______________

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2008

  • Pentti Tiusanen /vas
  • Merja Kuusisto /sd
  • Markus Mustajärvi /vas
  • Erkki Virtanen /vas
  • Unto Valpas /vas