LAKIALOITE 91/2014 vp

LA 91/2014 vp - Silvia Modig /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloitteessa ehdotetaan nostettavaksi arvonlisäverollisen myynnin alaraja nykyisestä 8 500 eurosta 25 000 euroon ja arvonlisäveron huojennuksen yläraja 39 000 euroon. Suomelle on liittymissopimuksessa myönnetty oikeus vapauttaa verosta vähäinen liiketoiminta enintään 10 000 euroon saakka. Tätä korkeampi raja edellyttää komission ehdotukseen perustuvaa neuvoston lupaa.

Ehdotus vähentää verotuottoa vuositasolla 165 milj. euroa.

Aloitteella pyritään tukemaan aloittavia pienyrityksiä. Muutoksen arvioidaan myös vähentävän harmaata taloutta yhdessä muiden jo toteutettujen ja toteuttamista odottavien toimien kanssa. Muutoksella ei arvioida olevan oleellisia vaikutuksia kilpailutilanteeseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 3 §:n 1 momentti ja 149 a §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti ja 149 a §:n 2 momentti laissa 1301/2003 ja 149 a §:n 1 momentti laissa 1161/2004, seuraavasti:

3 §

Myyjä ei ole verovelvollinen, jos tilikauden liikevaihto on enintään 22 500 euroa, ellei häntä ole oman ilmoituksen perusteella merkitty verovelvolliseksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

149 a §

Verovelvollinen, jonka 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla laskettu tilikauden liikevaihto (kaavassa liikevaihto) ilman veron osuutta ylittää 22 500 euroa, saa tilikaudelta tilitettävästä verosta (kaavassa vero) huojennuksen, jonka suuruus määräytyy seuraavasti:

vero - ((liikevaihto - 22 500) x vero) / 14 000

Verovelvollinen, jonka 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla laskettu tilikauden liikevaihto ilman veron osuutta on enintään 22 500 euroa, saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän veron.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014

  • Silvia Modig /vas
  • Martti Korhonen /vas
  • Aino-Kaisa Pekonen /vas
  • Risto Kalliorinne /vas

​​​​