LAKIALOITE 92/2003 vp

LA 92/2003 vp - Matti Väistö /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain ja työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Puhemiesneuvosto on ehdottanut säädettäväksi uuden lain eduskunnan virkamiehistä (PNE 1/2003 vp). Sillä korvataan 1 päivänä tammikuuta 1995 voimaan tullut eduskunnan virkamiehistä annettu laki.

Uuteen lakiin sisältyvät yhtenä kokonaisuutena eduskunnan virkamiehiä, virkasuhteita ja virkoja sekä virkaehtosopimuksia, työrauhaa ja työriitoja koskevat säännökset. Lakialoite täydentää puhemiesneuvoston ehdotusta.

Uuden eduskunnan virkamieslain johdosta lakialoitteessa ehdotetaan, että valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain virkamiesoikeudelliset säännökset kumotaan tarpeettomina.

Työtuomioistuimesta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi eduskunnassa käyttöön otettavasta virkaehtosopimusjärjestelmästä johtuvat muutokset.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samanaikaisesti puhemiesneuvoston ehdottaman lain kanssa ja mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty.

PERUSTELUT

1. Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain muuttamisesta

7 §. Tarkastusviraston pääjohtaja.

Pykälästä ilmenee, että tarkastusviraston toimintaa johtaa pääjohtaja. Pykälän 1 momentissa säädetään hänen ratkaistavakseen kuuluvista asioista.

Momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että pääjohtajan ratkaistaviksi kuuluvat asiat, jotka muussa laissa säädetään pääjohtajan ratkaistaviksi. Muulla lailla tarkoitetaan eduskunnan virkamiehistä annettavaa uutta lakia. Pääjohtajalle laissa säädettävää toimivaltaa ei voida työjärjestyksessä siirtää muulle virkamiehelle.

9 §. Virkamiesten asema.

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain virkamiesoikeudelliset säännökset on ehdotettu koottaviksi eduskunnan virkamieslakiin. Tämän vuoksi ehdotetaan, että nykyiseen 9 §:n 1 momenttiin otetaan viittaussäännös, jonka mukaan tarkastusviraston virkamiehistä, viroista ja virkasuhteista sekä virkamiesten palvelussuhteen ehtojen määräytymisestä ja työrauhan turvaamisesta on voimassa, mitä eduskunnan virkamiehistä annetussa laissa säädetään.

Pykälän 2 momentti, joka koskee virkasopimuksen tekemistä, ehdotetaan kumottavaksi. Vastaava säännös sisällytetään eduskunnan uuteen virkamieslakiin.

10 §. Pääjohtajan valinta, toimikausi ja kelpoisuusvaatimukset.

Koska voimassa olevan 10 §:n säännökset otetaan uuteen lakiin eduskunnan virkamiehistä, ehdotetaan pykälä kumottavaksi.

11 §. Virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja muuttaminen.

Edellä 10 §:n perusteluissa esitettyä vastaavasta syystä ehdotetaan voimassa oleva 11 § kumottavaksi.

12 §. Virkamiesten nimittäminen ja eräät henkilöstöhallintoasiat.

Myös 12 § ehdotetaan kumottavaksi 10 §:n perusteluja vastaavasta syystä.

18 §. Muutoksenhaku.

Voimassa olevan säännöksen nojalla tarkastusviraston hallintoasiassa tekemästä päätöksestä saa valittaa hallinto-oikeuteen sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Aloitteessa ehdotetaan pykälään lisättäväksi selvyyden vuoksi uusi 2 momentti, jonka mukaan muutoksenhausta virkasuhdeasioissa säädetään eduskunnan virkamiehistä annetussa laissa.

2. Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

1 §.

Uuteen lakiin eduskunnan virkamiehistä on ehdotettu sisällytettäväksi säännökset eduskunnan virkaehtosopimusjärjestelmästä. Tämän johdosta työtuomioistuimen toimivaltaa koskevan pykälän 1 momentti ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisätään viittaus eduskunnan virkamiehistä annettavan lain virkaehtosopimus- ja työrauha-asioita koskeviin lukuihin, jotta työtuomioistuin voi käsitellä ja ratkaista eduskunnan virkaehtosopimuksia koskevat riidat.

11 §.

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, ettei työtuomioistuimeen kuuluvaa riita-asiaa saada virkaehtosopimuksessa olevan määräyksen perusteella jättää välimiesmenettelyssä ratkaistavaksi, jos eduskunnan virkaehtosopimus vaaditaan julistettavaksi purkautuneeksi.

13 §.

Pykälässä säädetään kanneoikeudesta työtuomioistuimeen. Pykälän 5 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että momenttiin otetaan viittaus eduskunnan virkamiehistä annettavaan lakiin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan valtiontalouden tarkastusvirastosta 14 päivänä heinäkuuta 2000 annetun lain (676/2000) 9 §:n 2 momentti ja 10—12 §,

muutetaan 7 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentti sekä

lisätään 18 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

7 §

Tarkastusviraston pääjohtaja

Tarkastusviraston toimintaa johtaa pääjohtaja, jonka ratkaistaviksi kuuluvat ne asiat, jotka muussa laissa säädetään pääjohtajan ratkaistaviksi, sekä ne tarkastusviraston asiat, joita ei 15 §:ssä säädetä uhkasakkolautakunnan ratkaistaviksi tai joista ei viraston työjärjestyksessä muuta määrätä. Muun virkamiehen ratkaistavaksi ei saa siirtää asiaa, joka koskee muussa laissa pääjohtajan ratkaistavaksi säädettyä asiaa, eduskunnalle annettavaa kertomusta tai tarkastusviraston talousarvioehdotusta taikka tarkastusviraston toiminnan kannalta merkittävää muuta asiaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 §

Virkamiesten asema

Tarkastusviraston virkamiehistä, viroista ja virkasuhteista sekä virkamiesten palvelussuhteen ehtojen määräytymisestä ja työrauhan turvaamisesta on voimassa, mitä eduskunnan virkamiehistä annetussa laissa ( / ) säädetään.

18 §

Muutoksenhaku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Muutoksenhausta virkasuhdeasioissa säädetään eduskunnan virkamiehistä annetussa laissa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuuta 200  .

_______________

2.

Laki

työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työtuomioistuimesta 31 päivänä heinäkuuta 1974 annetun lain (646/1974) 1 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti ja 13 §:n 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1169/1998, seuraavasti:

1 §

Työtuomioistuin käsittelee ja ratkaisee erikoistuomioistuimena työntekijöiden työehtosopimuksia ja virkamiesten virkaehtosopimuksia koskevat sekä työehtosopimuslakiin (436/1946), valtion virkaehtosopimuslakiin (664/1970), kunnalliseen virkaehtosopimuslakiin (669/1970), evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annettuun lakiin (968/1974), eduskunnan virkamiehistä annetun lain (/) 10—13 lukuun ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain (1166/1998) 12—16 lukuun perustuvat riita-asiat, kun kysymys on:

1) työehto- tai virkaehtosopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta, sisällyksestä ja laajuudesta sekä tietyn sopimuskohdan oikeasta tulkinnasta;

2) siitä, onko jokin menettely työehto- tai virkaehtopimuksen taikka edellä mainittujen säädösten mukainen; tai

3) työehto- tai virkaehtosopimuksen taikka edellä mainittujen säädösten vastaisen menettelyn seuraamuksesta, ei kuitenkaan rangaistus- tai kurinpidollisesta seuraamuksesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Työtuomioistuimeen kuuluva riita-asia saadaan työehto- tai virkaehtosopimuksessa olevan määräyksen perusteella jättää välimiesten välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992) mukaan ratkaistavaksi, ei kuitenkaan, milloin työehtosopimus työehtosopimuslain tai virkaehtosopimus valtion virkaehtosopimuslain, kunnallisen virkaehtosopimuslain, evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain, eduskunnan virkamiehistä annetun lain tai Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain säännösten nojalla vaaditaan julistettavaksi purkautuneeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtion virkaehtosopimuslain, kunnallisen virkaehtosopimuslain, evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain, eduskunnan virkamiehistä annetun lain tai Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain soveltamista koskevassa muussa kuin 1, 2 tai 3 momentissa tarkoitetussa asiassa on kantajana valtio, valtion virkaehtosopimuslain 3 a §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kuitenkin työnantajayhdistys tai liikelaitos, kunnallinen työmarkkinalaitos, evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunta, eduskunta tai Suomen Pankki taikka, milloin virkaehtosopimus on kunnan tai kuntayhtymän, seurakunnan, seurakuntaliiton tai muun seurakuntain yhtymän tekemä, tämä, taikka virkamiehiä tai viranhaltijoita edustava yhdistys.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2003

  • Matti Väistö /kesk