LAKIALOITE 92/2004 vp

LA 92/2004 vp - Reijo Laitinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki kiinteistöverolain 13 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Moni kunta olisi halukas kaavoittamaan rantoja lisääntyvän kysynnän myötä vapaa-ajan asuntoja varten. Sekä vapaa-ajan että vakituiseen vapaa-ajan asunnoillaan asuvien määrän on arvioitu lisääntyvän selvästi tulevina vuosina. Tällainen kehitys vahvistaisi monen taloudellisissa vaikeuksissa olevan kunnan taloutta. Voimassa oleva laki muodostaa kuitenkin joustavalle kaavoitustoiminnalle suuren esteen. Rakentamattomien rantatonttien tarjontaa rajoittaa varallisuusverolain 23 §:n 2 momentti, jonka mukaan yksityinen maanomistaja, jolla on useita rakennuspaikkoja rannalla, mutta joka ei ole myynyt niistä yhtään, maksaa veroa tonteistakin metsämaan verotuksen mukaan eli käytännössä puunmyyntituloista. Jos omistaja myy kuitenkin yhden omistamistaan rantatonteista, alkaa verottaja verottaa kiinteistöveroa lopuista rantatonteista käyttäen maan arvona kulloinkin verottajan alueelle vahvistamaa rantarakennuspaikan arvoa ja kunnan vahvistamaa kiinteistöveroprosenttia.

Kunnan kiinteistöveroprosenteista päättää vuosittain kunnanvaltuusto lain salliman vaihteluvälin puitteissa. Laissa erotetaan vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti ja yleinen kiinteistöveroprosentti, joka koskee maapohjaa ja muita rakennuksia kuin vakituisia asuinrakennuksia. Lisäksi kunta voi määrätä kiinteistöveroprosentin muille asuinrakennuksille, joita ovat lähinnä vapaa-ajan asunnot, voimalaitoksille ja ydinvoimalaitoksille sekä rakentamattomalle rakennuspaikalle. Tällä hetkellä yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,50—1,00 ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,22—0,50. Muiden asuinrakennusten veroprosentti voi olla enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeampi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti, voimalaitosten kiinteistöveroprosentti enintään 1,40, ydinvoimalaitosten kiinteistöveroprosentti enintään 2,20 sekä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 1,00—3,00.

Yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan kunnanvaltuuston päätöksellä määrätä muuten kiinteistöveroprosenteista säädettyä alhaisemmaksi, mikäli kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiassa yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällöin kiinteistöveroprosentti voi olla myös 0,00.

Vapaa-ajan asuntojen kaavoituksen vauhdittamiseksi kiinteistöveroluokkaan 0,00 pitäisi lisätä rakentamattomat vapaa-ajan rakennuspaikat.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kiinteistöverolain 13 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/1992) 13 a §, sellaisena kuin se on laissa 476/1998, seuraavasti:

13 a §

Rakentamattoman vapaa-ajan rakennuspaikan ja yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti

Poiketen siitä, mitä 11 §:ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä rakentamattoman vapaa-ajan rakennuspaikan ja tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman ja pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä olevan rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2004

  • Reijo Laitinen /sd
  • Susanna Huovinen /sd
  • Matti Kangas /vas
  • Kalevi Olin /sd
  • Pirkko Peltomo /sd
  • Petri Neittaanmäki /kesk
  • Lauri Oinonen /kesk
  • Ahti Vielma /kok
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Toimi Kankaanniemi /kd

​​​​