LAKIALOITE  92/2008 vp

LA 92/2008 vp - Jouko Laxell /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Tuloverolain mukaan verovelvollinen on oikeutettu kotitalousvähennykseen asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyöstä. Verottajan joidenkin tulkintojen mukaan kotitalousvähennys kodintekniikkalaitteiden asennuksesta voidaan tehdä silloin, kun se tapahtuu kunnossapito- tai perusparannustyön yhteydessä. Sen sijaan kotitalousvähennystä ei voi tehdä silloin, kun kuluttaja hankkii uuden laitteen ja ostaa sen asennuspalvelun joko myymälästä tai myymälän yhteistyökumppanina toimivalta huoltoliikkeeltä. Tällaista käytäntöä voi pitää syystä ristiriitaisena ja epätasa-arvoisena sekä kuluttajien että kodintekniikka-alan yrittäjien kannalta.

Erilaisten asennus- ja huoltotöiden osalta kotitalousvähennyksen sovellusalasta tulee nykyistä ristiriitaisempaa, kun hallitus päätti poistaa vähennyksen käyttötarkoituksen sisällä olleet rajat sekä laajentaa kotitalousvähennyksen sovellusalaa tukemaan pientalojen energiatehokkuutta parantavia hankkeita ja ympäristöystävällisiä lämmitystapamuutoksia, kuten öljylämmityksen korvaamista pelletti- tai maalämpöjärjestelmillä. Vähennyksen käyttöalaa laajennetaan myös tietoyhteiskuntapalveluihin. Samassa yhteydessä hallitus olisi voinut laajentaa vähennyksen sovellusalaa myös kodintekniikan asennus-, korjaus- ja huoltotöihin. Kotitalousvähennyksen omavastuuosuus voidaan myös poistaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 127 a §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 momentti laissa 1128/2005 ja 2 momentti laissa 995/2000, seuraavasti:

127 a §

Kotitalousvähennys

Verovelvollinen saa vähentää verosta osan käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksamistaan määristä (kotitalousvähennys). Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö, asunnon, vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö, pientalon energiatehokkuuden parantaminen ja ympäristöystävällisen lämmitystavan asentamis-, korjaus-, huolto- ja opastustyö, tieto- ja viestintätekniikan laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustyö sekä kodintekniikkalaitteiden asennus-, huolto-, korjaus- ja opastustyö. Vähennys on enintään 3 000 euroa vuodessa.

Tavanomaisena hoiva- ja hoitotyönä ei pidetä sellaisia terveyden- ja sairaudenhoitopalveluja, joiden myynti säädetään arvonlisäverolain (1501/1993) 34—36 §:ssä verovapaaksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

_______________

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2008

  • Jouko Laxell /kok