LAKIALOITE 92/2014 vp

LA 92/2014 vp - Kauko Tuupainen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.3

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoitteella on tarkoitus muuttaa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia (559/1994) siten, että lakiin sisältyvään luetteloon oikeudesta harjoittaa eräitä muita terveydenhuollon ammatteja lisättäisiin musiikkiterapeutti.

Musiikkiterapia on tieteelliseen näyttöön perustuva hoitomuoto, jonka vaikuttavuudesta on julkaistu useita suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen tutkimuksia kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. Musiikkiterapia toteutuu lääkärin lähetteellä, ja sen kustantaa pääasiassa julkinen sektori, muun muassa Kansaneläkelaitos ja sairaanhoitopiirit.

Musiikkiterapia-alan juridinen asema on jäänyt jälkeen kuitenkin muusta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kehityksestä, vaikka musiikkiterapeutit käytännössä noudattavatkin terveydenhuollon ammattihenkilöille asetettuja vaatimuksia. Koska musiikkiterapeutit eivät ole virallisesti terveydenhuollon ammattihenkilöitä, he eivät saa potilasvakuutusta eivätkä vapautusta arvonlisäverosta.

1.5.2014 voimaan tulleen uuden terveyden- ja sairaanhoidon ALV-ohjeistuksen myötä musiikkiterapeutit uhkaavat joutua ALV-velvollisiksi. Mikäli näin tulee tapahtumaan, kymmenet tai jopa sadat musiikkiterapeutit joutuvat lopettamaan ammattinsa harjoittamisen. Tällöin myös satojen potilaiden hoito tulee keskeytymään musiikkiterapeuteista riippumattomista syistä.

Musiikkiterapeutit ovat Kelan lakisääteisen kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajia. Mikäli musiikkiterapeutit joutuvat maksamaan ALV:n, musiikkiterapia Kelan kuntoutuspsykoterapiana tulee luultavasti päättymään. Kelan maksama hinta on vakio (52,14 euroa), eikä Kelaa voi laskuttaa +24 %:a. ALV pitäisi lisätä potilaan omavastuuosuuteen, ja tällöin on kyse niin suurista summista, ettei potilailla tai heidän perheillään ole mahdollisuuksia kyseisiä summia maksaa. Koko lakisääteisen kuntoutuspsykoterapian idea romuttuisi samalla, jos potilas joutuisi maksamaan yhtä paljon omavastuuta kuin mitä Kela maksaa terapeutille.

Uhkana on, että satojen vaikeasti masentuneiden, ahdistuneiden, syömishäiriöisten ym. ongelmista kärsivien lasten, nuorten ja aikuisten musiikkiterapiat keskeytetään. Asia on erityisen tärkeä siksi, että on kyse lakisääteisestä kuntoutuspsykoterapiasta.

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi on tärkeää, että musiikkiterapeuttien asema virallistetaan niin, että musiikkiterapeuteista tulee terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1200/2007, seuraavasti:

5 §

Oikeus harjoittaa eräitä muita terveydenhuollon ammatteja ja ammattinimikkeen käyttöoikeus Suomessa suoritetun koulutuksen perusteella

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa proviisorin, psykologin, puheterapeutin, ravitsemusterapeutin, musiikkiterapeutin, farmaseutin, sairaanhoitajan, kätilön, terveydenhoitajan, fysioterapeutin, laboratoriohoitajan, röntgenhoitajan, suuhygienistin, toimintaterapeutin, optikon ja hammasteknikon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut kyseiseen ammattiin johtavan koulutuksen Suomessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014

 • Kauko Tuupainen /ps
 • Timo Soini /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Laila Koskela /kesk
 • Osmo Kokko /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Jussi Niinistö /ps
 • Markku Rossi /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Timo Kalli /kesk
 • Maria Tolppanen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Pentti Oinonen /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Anne Kalmari /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Arja Juvonen /ps
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Jari Lindström /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Elsi Katainen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Ville Vähämäki /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • James Hirvisaari /m11
 • Tuija Brax /vihr
 • Eila Tiainen /vas
 • Satu Haapanen /vihr
 • Ilkka Kantola /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Sari Palm /kd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Jari Myllykoski /vas
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Kristiina Salonen /sd
 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Juha Väätäinen /ps
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Jouko Jääskeläinen /kd

​​​​