LAKIALOITE 93/2001 vp

LA 93/2001 vp - Jouko Jääskeläinen /kd ym.

Tarkistettu versio 2..0

Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteen tarkoituksena on poistaa äitiyspäivärahasta se ilmeinen kohtuuttomuus, että pienin äitiys- ja vanhempainraha on pienempi kuin matalin työttömyyskorvaus. Aloitteessa esitetään, että äitiyspäivärahan minimi nostetaan pienimmän työttömyysturvan tasolle.

PERUSTELUT

Nykyisen äitiyspäivärahan minimimäärä on 60 markkaa päivässä. Työttömyyskorvaus on vastaavasti (ansiosidonnaisen päivärahan ulkopuolella) maksimissaan 127 markkaa päivässä ja suunnitellun korotuksen jälkeen hieman korkeampi, mahdollisesti 135 mk viideltä päivältä. Jotta äitiyspäiväraha olisi kuukausitasolla vastaavan suuruinen, sen tulisi olla 113 mk.

Äitiyspäivärahan suuruus määräytyy minimitason mukaan, jos henkilö on esim. opiskelija, vastavalmistunut ja ilman työpaikkaa tai satunnaisesti pätkätyöläinen.

Lapsia syntyy vuosittain noin 60 000. Tästä määrästä äitejä yli neljäsosalla on alle 127 markan suuruinen vanhempainraha. Perustoimeentuloksi on laskettu riittävän 127 markan työttömyyspäivärahan, joten ei voi ajatella, että vähemmällä korvauksella tulisi toimeen.

Äitiyspäivärahan pienuutta perustellaan lapsilisän tuomalla kompensaatiolla. Tosiasiallisesti lapsilisä ei riitä kattamaan lapsesta aiheutuvia kuluja, joten 60 markan äitiyspäiväraha ei ole kohtuullinen. Päivärahan pienuutta ei voi perustella myöskään mahdollisilla puolison tuloilla.

Nuoret vastavalmistuneet tai muusta syystä ilman työpaikkaa jääneet vanhemmat kokevat tulevansa epäoikeudenmukaisesti kohdelluiksi lapsen syntyessä. Työtön voi jopa pudota pienemmälle korvaukselle äitiyspäivärahan ajaksi. Samalla voidaan joutua käyttämään yhteiskunnan muita tukimuotoja perheen toimeentulon turvaamiseksi tällaisissa tapauksissa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 22 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on laissa 640/2001, seuraavasti:

22 §

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan määrä päivältä on yhtä suuri kuin 16 ja 17 §:ssä sekä 18 a §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu päiväraha. Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha on vähintään 19 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2001

  • Jouko Jääskeläinen /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Sakari Smeds /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Leea Hiltunen /kd
  • Ismo Seivästö /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Marja-Leena Kemppainen /kd
  • Leena Rauhala /kd