LAKIALOITE 94/2008 vp

LA 94/2008 vp - Sari Palm /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki lapsilisälain 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lapsilisäjärjestelmä on suomalaisen perhepolitiikan selkäranka. Sen tarkoituksena on tasata lapsiperheiden ja lapsettomien pariskuntien välisiä tuloeroja. Lapsikohtaista, kaikille lapsiperheille maksettavaa lapsilisää maksetaan perheelle lapsesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. Lapsilisien reaaliarvo on kuitenkin kolmen vaalikauden aikana pudonnut yli 10 %. Lapsia syntyy vuosittain noin 60 000, heidän äideistään enemmän kuin joka neljäs saa minimiäitiyspäivärahaa. Äitiyspäivärahan pienuutta on perusteltu lapsilisän tuomalla kompensaatiolla. Tosiasiallisesti lapsilisä ei riitä kattamaan lapsesta aiheutuvia kuluja.

Lapsilisien reaaliarvo on kolmen vaalikauden aikana pudonnut yli 10 %. Ensi vuodelle tehtävät lapsilisien korotukset 10 eurolla alkaen kolmannesta lapsesta eivät poista sitä ongelmaa, että lapsilisien taso edelleen heikkenee. Pieni tasokorotus on nykyisillä, juuri perustoimeentuloon kohdistuvilla hinnankorotuksilla riittämätön. Inflaation yhä kiihtyessä perhe-etuudet tosiasiallisesti reaaliarvoltaan edelleen leikkaantuvat valtaosalla lapsiperheistä. Sitomalla lapsilisä kansaneläkeindeksiin turvataan parhaiten sen reaaliarvon säilyminen nykyisellä tasolla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lapsilisälain 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/1992) 21 § seuraavasti:

21 §

Lapsilisälain indeksitarkistus

Tämän lain 7 §:ssä säädettyjä lapsilisän määriä tarkistetaan vuosittain siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2008

  • Sari Palm /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Bjarne Kallis /kd

​​​​