LAKIALOITE 94/2010 vp

LA 94/2010 vp - Eero Heinäluoma /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki verotusmenettelylain muuttamisesta

Eduskunnalle

Harmaan talouden torjunta on useista talousrikostorjuntaohjelmista ja niiden yhteydessä toteutetuista lainsäädännön parannuksista huolimatta suurissa ongelmissa erityisesti kohdealueen kansainvälistymisen, viranomaisten resurssien vähäisyyden ja osin hampaattoman lainsäädännön seurauksena.

Selvitysten mukaan ulkomaisen työvoiman osuus (lähes 30 000 henkilötyövuotta eli noin 15 % talonrakennusalan koko työvoimasta) on rakennusalalla lamankin aikana pysynyt lähes ennallaan. Vähintään puolet tästä työvoimasta ei maksa veroa Suomeen, mikä merkitsee laskennallisesti vuosittain ainakin 400 miljoonan euron verottamatonta palkkojen määrää. Osa on lain ja verosopimusten mukaista, osa johtuu siitä, ettei Verohallinnolla ole juuri keinoja tehokkaasti valvoa täällä toimivia ulkomaisia aliurakoitsijoita ja näiden palkansaajia.

Sosialidemokraatit ovat esittäneet tällä vaalikaudella useampaan kertaan Rakennusalan käännetyn arvonlisäverojärjestelmän toteuttamista. Hallitus antoi vihdoin esityksen (HE 41/2010 vp), ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2011 huhtikuun alusta.

Rakennusalan harmaan talouden torjunta edellyttää käännetyn arvonlisäverojärjestelmän täydennykseksi myös muita toimenpiteitä. Rakennusalan järjestäytyneet yritykset antavat vapaaehtoisesti neljännesvuosittain Verohallinnolle urakoitsijatietoja ja niitä täydentävää palkansaajatietoa. Näiden tietojen antaminen on säädettävä pakolliseksi siten, että se koskee koko urakointiketjua. Tällä hetkellä saadaan selville urakointiketjun alkupää (muutamia urakoitsijoita) mutta ketjun loppupään yrityksistä ja työntekijöistä verottajalla ei useinkaan ole tietoa. Tietojen saaminen Verohallinnon käyttöön lisäisi merkittävästi Verohallinnon mahdollisuuksia puuttua nykyistä reaaliaikaisemmin rakennustyömaiden pimeään urakointiin ja palkanmaksuun.

Merkittävä osa erityisesti rakennusalalla mutta myös eräillä muilla aloilla maksettavista palkoista siirtyy verottomina ulkomaalaisille työntekijöille täällä ilman kiinteää toimipaikkaa toimivien ulkomaille rekisteröityjen yritysten kautta. Verohallinnolla ei ole nykyisen lainsäädännön puitteissa juuri mahdollisuuksia luotettavasti selvittää sen enempää näiden työntekijöiden kuin yritystenkään verovelvollisuutta Suomessa.

Tässä aloitteessa esitetään Verohallinnolle annettavien rakennusalan urakoitsijatietojen säätämistä pakolliseksi. Urakoitsijaa koskeva ilmoitus olisi tilaajan vastuulla, mutta urakoitsijatietoja täydentävien palkansaajatietojen ilmoittaminen varsinaisen työnantajan vastuulla. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että nykyisestä palkansaajien vuosi-ilmoituksesta siirryttäisiin kuukausittain annettaviin palkansaajakohtaisiin ilmoituksiin ja valvonnan lisäksi myös verotus perustuisi näihin.

Verotusmenettelylain 15 §:n 1 momentin mukaan jokaisen on toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot maksamistaan tai välittämistään rahanarvoisista suorituksista, niiden oikaisuista, saajista ja suoritusten perusteista. Verotusmenettelylain 15 §:n 8 momentin mukaan Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista, tietojen antamisen ajankohdasta ja tavasta. Palkansaajakohtaiset ilmoitukset tulisi antaa kuukausittain.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

verotusmenettelylain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään verotusmenettelystä annettuun lakiin (1558/1995) uusi 21 a § seuraavasti:

21 a §

Urakoitsijailmoitus

Arvonlisäverolain 31 ja 31 a §:ssä tarkoitetun rakentamispalvelun sekä 33 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiinteistön uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittyvän rakentamispalvelun tilaajan on ilmoitettava solmimiensa urakkasopimusten urakoitsijoiden nimi-, yhteys- ja urakkahintatiedot Verohallinnolle, kun tilaaja on elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin satunnaisesti myy kyseisiä palveluja tai joka myy tällaisia palveluja toiselle elinkeinonharjoittajalle.

Sen lisäksi, mitä 22 §:ssä säädetään, ilmoitetaan yrityksen vastuuhenkilön nimi ja mahdollinen edustaja Suomessa, työmaan nimi, urakointilaji, kokonaislaskutukseen tai sovittuun urakkasummaan perustuva urakkahinta sekä urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta.

Ilmoitukset tehdään neljännesvuosittain kaikista samalta urakoitsijalta tilatuista töistä, joiden yhteismäärä on vähintään 5 000 euroa neljännesvuodessa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

_______________

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2010

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Valto Koski /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Katja Taimela /sd

​​​​