LAKIALOITE 96/2002 vp

LA 96/2002 vp - Esko-Juhani Tennilä /vas ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2005

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi työnantajien sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2005 (HE 120/2002 vp). Tässä lakiesityksessä esitetään, että työnantajat vapautettaisiin väliaikaisesti työnantajan sosiaaliturvamaksuista eräissä Lapin läänin kunnissa sekä saaristokunnissa kokeiluluonteisesti kolmen vuoden ajan.

Lakiesitys on tervetullut avaus aluepolitiikassa, mutta sen puutteena on, että esitetty maksuvapautus koskisi vain yksityisiä työnantajia ja valtion liikelaitoksia. Maksuvapautuksen ulkopuolelle jäävät kunnat, joiden paino on suuri niiden kuntien ja alueiden taloudessa ja työllisyydessä, joihin maksuvapautus suunnataan.

Mielestämme maksuvapautuksen tulisi koskea myös kuntia ja seurakuntia, kuten sisäasiainministeriön Pohjois-Lappi-työryhmä alun perin esitti väliraportissaan. Kokeilun ja maksuvapautuksen merkitys jää vähäiseksi, jos se rajoitetaan vain yritystoimintaan. Useimmissa kokeilukunnissa taloudellinen tilanne on vaikea, ja myös ne tarvitsevat erityistukea selviytyäkseen ja voidakseen vastata kansalaisten palveluista ja työllisyydestä. Sitä paitsi maksuvapautuksen rajoittaminen yrityksiin voi luoda vääristyneen kilpailutilanteen sellaisissa tapauksissa, joissa vaihtoehtoina ovat kunnan tai yksityisen työnantajan järjestämä palvelu.

Kuntatyönantajan sosiaaliturvamaksu on tällä hetkellä 4,0 prosenttia palkoista, kun yksityisten työnantajien maksu I-maksuluokassa on 2,95 prosenttia. Vuonna 2000 kuntien henkilökunnan palkat ja palkkiot olivat 128 milj. euroa (762 milj. markkaa) niissä Lapin läänin kunnissa, joihin maksuvapautusta esitetään. Siten voidaan arvioida, että maksuvapautuksen laajentaminen näihin Lapin läänin kuntiin vähentäisi työnantajan sosiaaliturvamaksun tuottoa runsaalla 5 milj. eurolla (30 milj. markalla).

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sen estämättä, mitä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa (366/1963) säädetään velvollisuudesta suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksu ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa asetuksessa (940/1978) säädetään mainitun maksun suuruudesta, yksityinen työnantaja, kunta, seurakunta ja valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/1987) tarkoitettu valtion liikelaitos saa tässä laissa säädetyillä edellytyksillä kolmen vuoden kokeiluajaksi vapautuksen velvollisuudesta suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksua (maksuvapautus).

2—17 §

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2002

  • Esko-Juhani Tennilä /vas
  • Timo E. Korva /kesk
  • Matti Huutola /vas
  • Hannes Manninen /kesk
  • Hannu Takkula /kesk
  • Maria Kaisa Aula /kesk

​​​​