LAKIALOITE 96/2003 vp

LA 96/2003 vp - Merikukka Forsius /vihr ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoite on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia.

Aloitteessa esitetään kotihoidon tuen korottamista. Nykyisen suuruisella kotihoidon tuella ei ole monestikaan käytännössä mahdollista valita kotihoidon tukea, koska perheen tulot laskevat liian paljon yhden kuukausipalkan jäädessä pois menojen ollessa kuitenkin suurimmillaan asumisen ja muiden kulujen takia. Tämän vuoksi kotihoitoa ei monessa perheessä voida edes ajatella vaihtoehtona, vaikka halua siihen muutoin löytyisikin.

On hyvä asia, että kunnat ovat paikanneet valtakunnallisen kotihoidon tuen pienuutta ja tarjonneet näin vaihtoehtoja perheille. Valtion tehtävänä on kuitenkin huolehtia kotihoidon tuen riittävästä tasosta, jotta kaikki perheet olisivat tasa-arvoisessa asemassa peruspalvelujen suhteen.

Näistä syistä kotihoidon tuen määrärahaa esitetään korotettavaksi 33 euroa kuukaudessa, jolloin kotihoidon tuen hoitoraha nousee perheen yhdestä alle kolmivuotiaasta lapsesta 285,28 euroon ja kustakin seuraavasta alle kolmivuotiaasta 117,09 euroon sekä kustakin muusta lapsesta 83,46 euroon kalenterikuukaudessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1128/1996) 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 562/2000, seuraavasti:

4 §

Hoitoraha

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kotihoidon tuen hoitoraha on perheen yhdestä alle kolmivuotiaasta lapsesta 285,28 euroa ja kustakin seuraavasta alle kolmivuotiaasta 117,09 euroa sekä kustakin muusta lapsesta 83,46 euroa kalenterikuukaudessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

_______________

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2003

  • Merikukka Forsius /vihr
  • Tarja Cronberg /vihr
  • Erkki Pulliainen /vihr
  • Janina Andersson /vihr
  • Kirsi Ojansuu /vihr
  • Osmo Soininvaara /vihr
  • Rosa Meriläinen /vihr
  • Anni Sinnemäki /vihr
  • Satu Hassi /vihr
  • Heidi Hautala /vihr

​​​​