LAKIALOITE 96/2014 vp

LA 96/2014 vp - Paavo Arhinmäki /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työsopimuslain 7 luvun 10 §:n ja 13 luvun 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PERUSTELUT

Aloitteen tarkoituksena on parantaa luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun oikeussuojaa mahdollisen laittoman työsuhteen irtisanomisen tai purkamisen tapauksissa. Samalla ehdotus lisää työmarkkinajärjestöjen ajanmukaista tietoa luottamusmiesten ja -valtuutettujen asemaan liittyvistä ongelmista.

Työsopimuslain 7 luvun 10 §.

Aloitteessa ehdotetaan työsopimuslain 7 luvun 10 §:ään uutta säännöstä, jonka mukaan, jos luottamusmiehen työsopimus irtisanotaan tai puretaan ilman, että asiasta on käyty työnantaja- ja työntekijäliiton väliset neuvottelut, työsopimuksen päättämisen on katsottava johtuneen luottamusmiesasemasta, ellei työnantaja muuta näytä. Jos kyse on luottamusvaltuutetusta, neuvottelut on käytävä liittojen tai luottamusvaltuutetun ja työnantajan tai työnantajaliiton välillä.

Työnantajan laiminlyödessä neuvotteluvelvollisuuden syntyisi oikeudenkäytöllinen olettama siitä, että työsuhteen irtisanominen tai purkaminen on johtunut työntekijän luottamusmiesasemasta. Vastaavantyyppinen olettama sisältyy voimassa olevan työsopimuslain säännökseen raskaana olevan henkilön tehostetusta irtisanomissuojasta (TSL 7:9). Tämän säännöksen mukaan, jos työnantaja irtisanoo raskaana olevan tai muuta kuin työsopimuslain 4 luvun 7 a §:ssä säädettyä perhevapaata käyttävän työntekijän työsopimuksen, katsotaan irtisanomisen johtuneen työntekijän raskaudesta tai perhevapaan käyttämisestä, jollei työnantaja voi osoittaa sen johtuneen muusta seikasta.

Voimassa olevan työsopimuslain mukaan luottamusmiehen ja -valtuutetun irtisanominen on sallittua henkilöstä johtuvista syistä vain, jos niiden työntekijöiden enemmistö, joita luottamusmies tai luottamusvaltuutettu edustaa, antaa siihen suostumuksensa. Suostumuksen tulee olla selkeä ja nimenomainen.

Nykyisen lain mukaan työsopimuksen purkaminen on sen sijaan mahdollista samoilla perusteilla kuin toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen.

Voimassa olevan lain mukaan luottamusmiehen ja -valtuutetun irtisanominen taloudellisista ja tuotannollisista syistä tai konkurssin tai saneerausmenettelyn johdosta on sallittua vain, jos luottamusmiehen tai -valtuutetun työ päättyy kokonaan. Lisäksi edellytetään, ettei hänelle voida järjestää hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä uusiin tehtäviin. Tämä merkitsee käytännössä yleensä sitä, että luottamusmies tai -valtuutettu irtisanotaan viimeisenä.

Työsopimuslain 13 luvun 4 §.

Aloitteessa ehdotetaan, että työehtosopimuksen perusteella valitun luottamusmiehen irtisanomissuojasta liikkeenluovutustilanteessa säädettäisiin laissa.

Voimassa olevan säännöksen mukaan suoja koskee ainoastaan luottamusvaltuutettua, joka 3 §:n mukaan säilyttää asemansa, jos liike tai sen osa sitä luovutettaessa säilyttää itsenäisyytensä. Aloitteen mukaan tätä säännöstä sovellettaisiin myös, jos liike tai sen osa sitä luovutettaessa säilyttää itsenäisyytensä.

Aloitteessa ehdotetaan samaan säännökseen lisättäväksi, että luottamusmiehen ja -valtuute-tun irtisanomissuoja liikkeenluovutustilanteessa koskee luovuttavan yrityksen palveluksessa olevan luottamusvaltuutetun ja pääluottamusmiehen lisäksi osastojen luottamusmiehiä ja vastaavia. Tällä saatettaisiin voimaan Euroopan unionin ns. liikkeenluovutusdirektiivi (2001/23/EY), jonka 6 artiklassa säädetään työntekijöiden edustajien asemasta liikkeenluovutuksessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työsopimuslain 7 luvun 10 §:n ja 13 luvun 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työsopimuslain (55/2001) 13 luvun 4 § sekä

lisätään 7 luvun 10 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

7 luku

Työsopimuksen irtisanomisperusteet

10 §

Luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun irtisanomissuoja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos luottamusmiehen työsopimus irtisanotaan tai puretaan ilman, että asiasta on käyty työnantaja- ja työntekijäliiton väliset neuvottelut, työsopimuksen päättämisen on katsottava johtuneen luottamusmiesasemasta. Jos kyse on luottamusvaltuutetusta, neuvottelut on käytävä liittojen tai luottamusvaltuutetun ja työantajan tai työnantajaliiton välillä.

13 luku

Erinäisiä säännöksiä

4 §

Luottamusvaltuutettu ja luottamusmies liikkeen luovutuksessa

Luottamusvaltuutettu säilyttää 3 §:ssä säädetyn asemansa, jos liike tai sen osa sitä luovutettaessa säilyttää itsenäisyytensä. Jos luottamusvaltuutetun toimikausi päättyy liikkeen luovutuksen johdosta, hänellä on 7 luvun 10 §:ssä säädetty irtisanomissuoja kuusi kuukautta toimikautensa päättymisestä. Säännöstä sovelletaan myös luottamusmiehen työehtosopimuksessa ja tämän lain 7 luvun 10 §:ssä säädettyyn asemaan, jos liike tai sen osa sitä luovutettaessa säilyttää itsenäisyytensä. Tässä säännöksessä tarkoitettu suoja koskee luovuttavan yrityksen palveluksessa olevan luottamusvaltuutetun ja pääluottamusmiehen lisäksi muita luottamusmiehiä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2014

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Jari Myllykoski /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Katja Hänninen /vas
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Anna Kontula /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Silvia Modig /vas
 • Eila Tiainen /vas
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas

​​​​