LAKIALOITE 97/2001 vp

LA 97/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Eduskunnalle

Mellakointi ja väkivalta erityisesti kansainvälisten kokousten yhteydessä näyttää olevan nykyisin muoti-ilmiö. Tämä näkyy erityisesti sellaisten kokousten yhteydessä, joissa on mukana maailman johtavien talousmaiden korkeita edustajia ja joiden katsotaan liittyvän maailmanlaajuiseen globaaliin kehitykseen. Ilmiö tulee leviämään myös Suomeen, vaikka kasvualusta tällaiselle toiminnalle ei suomalaisten keskuudessa olekaan kovin hedelmällinen. Sellaisten järjestöjen kuin Attacin pesiytyminen Suomeen ja jopa korkeisiin poliittisiin piireihin antaa odottaa pahinta.

Mellakointiin ja yleisen järjestyksen rikkomiseen liittyvät teot on kriminalisoitu Suomen rikoslain (39/1889) 17 luvussa. Sen 1—6 §:ssä säädetyt rangaistusasteikot ovat kovin alhaiset, ja niiden korottamiseen jo ennakkoon on yhteiskunnallista tarvetta, vaikka tapahtumat eivät ole Suomea kovin paljon järkyttäneet. Rangaistusasteikkojen korottaminen ilmaisee myös sen, että tällaiseen toimintaan tullaan meillä suhtautumaan vakavasti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 17 luvun 1 §:n 1 momentti, 2—5 § ja 6 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 563/1998, seuraavasti:

17 luku

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan

1 §

Julkinen kehottaminen rikokseen

Joka joukkotiedotusvälinettä käyttäen tai julkisesti väkijoukossa taikka yleisesti tietoon saatetussa kirjoituksessa tai muussa esityksessä kehottaa tai houkuttelee rikoksen tekemiseen siten, että kehotus tai houkuttelu

1) aiheuttaa vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään, tai

2) muuten selvästi vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta,

on tuomittava julkisesta kehottamisesta rikokseen vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 §

Mellakka

Joka väkijoukon selvästi aikoessa käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai aiheuttaa omaisuuteen kohdistuvaa huomattavaa vahinkoa osallistuu teoillaan väkijoukon toimintaan ja jättää tällöin noudattamatta toimivaltaisen viranomaisen laillisessa järjestyksessä antaman hajaantumiskäskyn, on tuomittava mellakasta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

3 §

Väkivaltainen mellakka

Joka väkijoukon tehdessä 16 luvun 1 §:ssä mainitun rikoksen, käyttäessä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai aiheuttaessa huomattavaa vahinkoa omaisuudelle osallistuu teoillaan väkijoukon toimintaan, on tuomittava väkivaltaisesta mellakasta vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

4 §

Väkivaltaisen mellakan johtaminen

Joka yllyttää tai johtaa 3 §:ssä tarkoitettua väkijoukkoa, on tuomittava väkivaltaisen mellakan johtamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

5 §

Yleisen järjestyksen aseellisen rikkomisen valmistelu

Joka tehdäkseen 12 luvun 1—4 §:ssä, 16 luvun 1 tai 15 §:ssä tai tämän luvun 3 §:ssä tarkoitetun rikoksen värvää tai kokoaa aseellista väkeä, on tuomittava yleisen järjestyksen aseellisen rikkomisen valmistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

6 §

Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen

Joka käyttämällä tai uhkaamalla käyttää väkivaltaa estää tai yrittää estää järjestystä ylläpitävää henkilöä suorittamasta hänelle lain tai asetuksen nojalla kuuluvaa tehtävää tai muuten vaikeuttaa sanotun tehtävän suorittamista, on tuomittava, jollei laissa muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk