LAKIALOITE 97/2003 vp

LA 97/2003 vp - Satu Hassi /vihr ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloite on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia.

Aloitteessa muutetaan sähköveron määräytymisperusteita siten, että energiaveron tuotto nousee 200 000 000 euroa. Sähkön hinnassa korotus tarkoittaa teollisuuden osalta noin 0,12 snt/kWh ja muille kuluttajille noin 0,10 snt/kWh. Energiaverojen korottamisella pyritään muun muassa Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen kansallisen ilmastostrategian linjausten mukaisesti. Esitämme myös kivihiilen verottamista myös sähköntuotannossa, koska kivihiilivoimalaitokset ovat hiilidioksidipäästöjen kannalta kaikkein haitallisimpia. Esitämme, että sähköntuotannossa käytetystä kivihiilestä peritään polttoaineveroa, joka on noin 25 prosenttia kivihiilen verosta lämmöntuotannossa. Tämä nostaisi kivihiilellä tuotetun sähkön hintaa arviolta 0,25 snt/kWh. Korotus toteuttaisi hallituksen linjausta ryhtyä toimenpiteisiin kasvihuonekaasupäästöjen kasvun hillitsemiseksi ja sähkön säästötavoitteiden ja niihin liittyvien investointien toteutumisen turvaamiseksi pyrkimyksenä sähkönkulutuksen kasvun pitäminen samalla tasolla kuin Kioto 1 -vaihtoehdossa. Tätä edellytti myös eduskunta kahdessa ns. risupakettiponsistaan, joiden mukaan hallituksen on pikaisesti ryhdyttävä toimiin kivihiilen käytön rajoittamiseksi sekä energiaverotuksen kehittämiseksi energiansäästöä edistävällä tavalla.

Jotta kuluttajat niin teollisuudessa, kodeissa kuin muuallakin voisivat suunnitella investointejaan järkevästi, tulisi energiaverojen kehittämisestä tehdä periaatepäätös, jonka mukaan energiaveroa korotetaan vuosittain 10 prosenttia vuoteen 2010 asti. Ekologinen verouudistus on kirjattu myös hallitusohjelmaan, jonne sen ei ole syytä jäädä kuolleeksi kirjaimeksi.

Aina, kun veroa korotetaan, on uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle annettavaa veronpalautusta korotettava vastaavasti. Vastaavasti on tehtävä periaatepäätös, jonka mukaan sähköntuotannossa käytettävän kivihiilen veroa korotetaan asteittain, kunnes veron vaikutus kivihiilellä tuotetun sähkön hintaan on vähintään 1 snt/kWh.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1260/1996) liitteenä oleva verotaulukko, sellaisena kuin se on laissa 1168/2002, sekä

lisätään 12 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

12 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kun sähköä tuotetaan kivihiilellä, kivihiilestä tulee kuitenkin maksaa polttoaineverona lain liitteenä olevassa verotaulukossa mainittu määrä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VEROTAULUKKO
Tuote Tuoteryhmä Perusvero Lisävero Huoltovarmuusmaksu
Sähkö snt/kWh
- veroluokka I 1 - 0,87 0,013
- veroluokka II 2 - 0,60 0,013
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t 3 - 43,52 1,18
Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet käytettynä sähköntuotantoon euroa/t 4 - 9,23 -
Polttoturve euroa/MWh 5 - 1,59 -
Maakaasu, kaasumainen snt/nm3 6 - 2,59 0,084
Mäntyöljy snt/kg 7 5,68 - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

_______________

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2003

 • Satu Hassi /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Janina Andersson /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Ulla Anttila /vihr

​​​​