LAKIALOITE 97/2005 vp

LA 97/2005 vp - Tuija Nurmi /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Sotilasvammalain 17 §:ssä on säädetty hautausavun suorittamisen edellytykseksi vähintään 20 prosentin haitta-aste. Lievävammaisten 10—15 prosentin sotainvalidien jättäminen tämän korvausmuodon ulkopuolelle on yleisesti koettu epäoikeudenmukaiseksi ja perusteettomaksi jaotteluksi. Epäkohdan lievittämiseksi ja myös varattomien leskien aseman helpottamiseksi ovat monet Sotainvalidien Veljesliiton jäsenyhdistykset maksaneet keräysvaroista lievävammaisten sotainvalidien hautauskuluja.

Jatkossa tällaisen avun suorittaminen tulee kuitenkin vaikeutumaan Sotainvalidien Veljesliiton voimavarojen vähentyessä ja valtakunnallisen sotainvalidikeräyksen päättyessä. Oikeudenmukaista olisi suorittaa hautausapu valtion varoista kaikkien vähintään 10 prosentin sotainvalidien jälkeen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/1948) 17 §, sellaisena kuin se on laissa 536/2001, seuraavasti:

17 §

Milloin vamman tai sairauden seurauksena on ollut kuolema tai milloin vahingoittuneen tai sairastuneen työkyvyttömyysaste hänen kuollessaan oli vähintään 10 prosenttia, suoritetaan hautausapuna 1 599,65 euroa vainajan kuolinpesälle, jos sen varoista on suoritettu hautauskustannukset tai jos hautausta vainajan ruumiin katoamisen vuoksi ei ole voitu toimittaa. Muussa tapauksessa suoritetaan hautausapua sille, joka on pitänyt huolta hautaamisesta, siitä aiheutuneiden kustannusten määrä, ei kuitenkaan enempää kuin kuolinpesälle saadaan suorittaa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

 • Tuija Nurmi /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Ulla Anttila /vihr
 • Matti Kauppila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Tony Halme /ps
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Sari Essayah /kd

​​​​