LAKIALOITE 97/2010 vp

LA 97/2010 vp - Anneli Kiljunen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Ehdotamme lapsilisälakia muutettavaksi siten, että perheen ensimmäisestä lapsilisään oikeuttavasta lapsesta maksettavan lapsilisän määrä korotettaisiin nykyisestä 100 eurosta 110,50 euroon kalenterikuukaudessa. Jos lapsi on kunnan kustannuksella hoidettavana laitos- tai perhehoidossa ja lapsilisä maksetaan kunnalle taikka jos lapsilisä maksetaan lapselle itselleen, lapsilisä olisi myös tällöin 110,50 euroa kalenterikuukaudessa. Vuonna 2009 hallitus korotti lapsilisää kolmannesta lapsesta alkaen kymmenellä eurolla jättäen 80 % lapsiperheistä ilman lapsilisien korotuksia. Kuluttajatutkimusten mukaan ensimmäisestä lapsesta tulevat miltei suurimmat kustannukset. Katsomme, että oikeudenmukaista olisi korottaa ensimmäisen lapsen lapsilisää, jotta kaikki lapsiperheet hyötyisivät korotuksesta.

Yli kolmannes yksinhuoltajista kuuluu suomalaisten alimpaan tuloviidennekseen. Osittain syynä on 1990-luvun lama, joka kohdistui etenkin lapsiperheisiin ja joka aiheutti köyhyyden kolminkertaistumisen kymmenessä vuodessa. Yksinhuoltajien köyhyys on lisääntynyt ja syventynyt. Hallituksen toimet lapsiperheiden tukemiseksi eivät ole olleet riittäviä.

Koko perheen toimeentulo ja arjen turvaaminen on tärkeää, mutta erityisen suuri huoli kohdistuu lapsiin, heidän asemaansa ja turvalliseen kasvuunsa. Yksinhuoltajavanhempien lapset ovat monesta eri syystä muita lapsia suuremmassa syrjäytymisvaarassa.

Yksinhuoltajaperheissä työllisyyden parantaminen on paras keino myös toimeentulon parantamiseen. Valitettavasti monet yksinhuoltajaäidit ovat pätkätöissä, eikä heillä ole vanhempainvapaan jälkeen työpaikkaa, johon palata. Samoin työnsaantia vaikeuttaa pienten lasten vanhemmuus. Näihin ongelmiin on yhteiskunnassa vakavasti puututtava esim. tasaamalla vanhemmuuden kustannuksia kaikkien työnantajien kesken ja kehittämällä erityisiä työllistämispalveluita yksinhuoltajille. Lisäksi tarvitaan taloudellisen tuen parantamista.

Toimeentulotuen saaminen leikkaa pienituloisimmilta perheiltä lapsilisän korotuksen pois. Tämän vuoksi olemme ehdottaneet myös toimeentulotuen lapsen perusosan korottamista 30 eurolla kuussa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lapsilisälain (796/1992) 7 §:n 1, 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 momentti laissa 1226/2003 sekä 3 ja 4 momentti laissa 1071/2007, seuraavasti:

7 §

Lapsilisän määrä

Lapsilisä on lasta kohden 110,50 euroa kalenterikuukaudessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yksinhuoltajan lapsesta lapsilisä maksetaan korotettuna 51,60 eurolla kalenterikuukaudessa. Yksinhuoltajalla tässä laissa tarkoitetaan lapsilisän nostamiseen oikeutettua henkilöä, joka ei lapsilisän maksukuukauden alkaessa ole avioliitossa tai joka ennen maksukuukauden alkua on muuttanut puolisostaan erilleen yhteiselämän lopettamiseksi. Yksinhuoltajana ei kuitenkaan pidetä henkilöä, joka avioliittoa solmimatta jatkuvasti elää yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa toisen henkilön kanssa.

Jos lapsi on 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla laitos- tai perhehoidossa ja lapsilisä maksetaan kunnalle taikka jos lapsilisä 12 §:n 1 momentin nojalla maksetaan lapselle itselleen, lapsilisä on 110,50 euroa kalenterikuukaudessa. Yksinhuoltajan lapsesta lapsilisä kuitenkin maksetaan korotettuna 51,60 eurolla kalenterikuukaudessa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

_______________

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2010

 • Anneli Kiljunen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Eero Heinäluoma /sd

​​​​