LAKIALOITE 98/2001 vp

LA 98/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki rikoslain 15 luvun 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Rikoslain (39/1889) 15 luvun 1 ja 3 §:ssä on kriminalisoitu perätön lausuma tuomioistuimessa. Luvun 1 §:n kriminalisointi on perusmuoto ja 3 § koskee törkeätä tekomuotoa. Luvun 2 §:ssä on kysymys perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä. Maksimirangaistukset vaihtelevat kahdesta kuuteen vuoteen siten, että ankarimmin rangaistava on 3 §:n törkeä tekomuoto.

Lain 5 §:ssä on kriminalisoitu yritetty yllytys 1—3 §:n rikoksiin. Maksimirangaistus on yksi vuosi vankeutta, ja se on sama, oli sitten kysymys yritetystä yllytyksestä perättömään lausumaan viranomaismenettelyssä tai törkeään tekomuotoon tuomioistuimessa. Ajattelutapa voi olla vähän outo, mutta jollakin tavalla tuntuu, että yritetty yllytys törkeän perättömän lausuman antamiseen tuomioistuimessa pitäisi olla ankarammin rangaistava. Vaikka rikos ei yllytetyn taholta toteudukaan, aiheutetaan kuitenkin vaara lainkohdassa ilmenevän tunnusmerkistön toteutumisesta ja asia on vaarallisuutensa osalta ennalta arvioitavissa. Tästä syystä yritetty yllytys 3 §:ssä kriminalisoituun rikokseen tulisi rangaista ankarammin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 15 luvun 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 15 luvun 5 §, sellaisena kuin se on laissa 563/1998, seuraavasti:

15 luku

Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan

5 §

Yritetty yllytys perättömään lausumaan

Joka yrittää taivuttaa toista 1 tai 2 §:ssä tarkoitettuun rikokseen, on tuomittava yritetystä yllytyksestä perättömään lausumaan sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Jos yritetty yllytys kohdistuu 3 §:ssä tarkoitettuun törkeän perättömän lausuman antamiseen tuomioistuimessa, on tekijä tuomittava sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk