LAKIALOITE 98/2006 vp

LA 98/2006 vp - Pekka Nousiainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloitteessa ehdotetaan, että maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa määritellään maatalousyrittäjälle oikeus saada lomituspalveluja vuosilomaa varten kalenterivuoden aikana 25 päivän ajaksi. Ehdotettu muutos merkitsee yhden vuosilomapäivän lisäystä karjataloutta harjoittavalle maatalousyrittäjälle.

Taustaa

Maatalousyrittäjien työkyky- ja jaksamisongelmaan on viime vuosina kiinnitetty huomiota useissa eri tutkimuksissa. Työterveyslaitoksen Työterveys ja maatalous Suomessa 2004 -tutkimuksessa todettiin, että maatalousyrittäjät kokivat terveydentilansa ja työkykynsä heikommiksi kuin muu työssäkäyvä väestö. Vastaava tutkimustulos julkaistiin Terveys 2000 -tutkimuksen raportissa Työkyvyn ulottuvuudet. Maatalousyrittäjien työkyky oli selvästi huonompi kuin muiden yrittäjien tai palkansaajien. Heillä oli paljon lääkärin toteamia sairauksia, ja niistä aiheutui paljon haittaa työssä.

Maatalouden rakennemuutos on aiheuttanut tilakoon ja samalla hoidettavien karjojen suurenemista. Siksi työmäärä sekä työn rasittavuus tiloilla ovat kasvaneet. Niinpä viljelijöiden jaksamista edistäviä toimenpiteitä käsiteltiin eduskunnan hyväksymässä maatalouspoliittisessa selonteossa (VNS 4/2005 vp), jossa lomituspalveluiden kehittämistä pidettiin yhtenä painopisteenä.

Maatalouslomituksen kehittämismahdollisuuksia selvittänyt työryhmä (STM 2006:40) esitti muistiossaan, että maatalousyrittäjien vuosilomaoikeutta lisättäisiin yhdellä päivällä. Nykyinen järjestelmä ei muistion mukaan riitä lepoon, virkistykseen ja työn rasituksista elpymiseen. Työryhmä esitti myös helpotuksia hevostilojen lomitusoikeuksiin ja lomitusoikeuden laajentamiskokeilua poronhoitoon.

Matti Vanhasen hallituksen hallitusohjelmassa on kirjattuna tavoite kehittää lomitusjärjestelmää kiinnittäen huomiota viljelijöiden jaksamiseen.

Taloudelliset vaikutukset

Vuosilomaan oikeutettuja maatalousyrittäjiä arvioidaan vuonna 2007 olevan noin 32 000 eli noin 1 400 vähemmän kuin vuonna 2006. Niinpä ehdotettu muutos lisää lomituksen määrää noin 32 000 päivällä. Lomituksen keskimääräinen päiväkustannus on noin 140 euroa. Arvioitu kustannusten lisäys yhden lisävuosilomapäivän osalta olisi vuoden 2006 kustannustasolla noin 4,5 miljoonaa euroa.

Kun lomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien määrän arvioidaan vuonna 2007 olevan 1 400 yrittäjää pienempi kuin vuonna 2006, lomitettavien päivien määrä vähenee noin 33 600:lla. Siten maatalousyrittäjien määrän väheneminen saa aikaan kustannussäästöä noin 4,7 miljoonaa euroa.

Työllisyysvaikutukset

Maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmä työllistää tällä hetkellä noin 5 700 vakinaista lomittajaa. Yhden vuosilomapäivän lisäys maatalousyrittäjälle merkitsee noin 150:tä uutta lomittajan työpaikkaa. Lomaoikeuden laajentamisella on tällä tavalla mahdollisuus tehokkaasti parantaa maaseudun työllisyystilannetta. Lomittajan paikat ovat luonteeltaan pysyviä työpaikkoja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 6 §, sellaisena kuin se on laissa 1141/2002, seuraavasti:

6 §

Oikeus vuosilomaan

Edellä 4 §:ssä tarkoitetulla maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada lomituspalveluja kalenterivuoden aikana vuosilomaa varten 25 päivän ajaksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2006

  • Pekka Nousiainen /kesk
  • Petri Neittaanmäki /kesk
  • Eero Reijonen /kesk