LAKIALOITE 98/2010 vp

LA 98/2010 vp - Anneli Kiljunen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki lapsilisälain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomalainen lapsilisä on tarpeellinen, kansainvälisestikin vertaillen kohtuullisen hyvätasoinen universaali etuus, joka korvaa osittain lapsista aiheutuvia kustannuksia.

Lapsilisäjärjestelmän rakenteellinen kehittäminen on kuitenkin välttämätöntä. Yksi suurim-mista epäkohdista nykyisessä järjestelmässä on lapsilisän maksun päättyminen lapsen täyttäessä 17 vuotta. Nykyiselle käytännölle ei löydy kestäviä perusteita. Lapsen aiheuttamat kulut ovat jopa suurimmillaan 17-vuotiaana (ruoka, vaatetus, koulukirjat yms. opiskelumateriaalit, harrastukset, autokoulu ym.). Vanhemmat vastaavat lasten elatuksesta 18 vuoteen asti, joten perheen taloudellinen tilanne vaikuttaa monella tavalla nuoren elämään. Teini-ikä on myös hyvin kriittistä aikaa nuoren itsenäistymisen ja kehityksen kannalta.

Lapsiperheiden köyhyyttä tulee vähentää ja eriarvoistumiskehitykseen tulee puuttua parantamalla lapsiperheiden taloudellista asemaa. Oikeus lapsilisään on ulotettava koskemaan kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lapsilisälain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lapsilisälain (796/1992) 1 § ja 8 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 § laissa 642/2004 ja 8 §:n 1 momentti laissa 1234/1993, seuraavasti:

1 §

Lain tarkoitus ja soveltamisala

Alle 18-vuotiaan lapsen elatusta varten maksetaan tämä lain mukaisesti valtion varoista lapsilisää. Tämän lain soveltaminen lapseen ratkaistaan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain (1573/1993) mukaan.

8 §

Maksamisaika

Lapsilisä maksetaan sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, jonka kuluessa lapsi on syntynyt tai oikeus lapsilisään alkanut, sen kalenterikuukauden loppuun, jonka kuluessa lapsi täyttää 18 vuotta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

_______________

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2010

 • Anneli Kiljunen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Eero Heinäluoma /sd

​​​​