LAKIALOITE 99/2002 vp

LA 99/2002 vp - Raija Vahasalo /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki ehdollisen ajo-oikeuden kokeilemisesta

Eduskunnalle

Rattijuopumuksesta johtuen Suomessa kuolee lähes 100 ja loukkaantuu lähes 1 000 henkilöä vuodessa. Valtioneuvoston hyväksymän pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvision mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Alkoholin käyttö ja autoilu eivät kuulu yhteen.

Päihteiden ongelmakäyttö on suuri liikenneturvallisuusriski. Jo 0,5 promillen humalassa onnettomuusriski kasvaa jyrkästi. 0,9 promillen humala nostaa kuolemaan johtavan liikenneonnettomuusriskin yli kymmenkertaiseksi ja yli 1 promillen humala viisikymmenkertaiseksi. Henkilöautoriippuvuus yhteiskunnassamme lisääntyy samoin kuin alkoholin kulutuskin. Päihtyneenä ajamista tuskin voidaan vähentää ilman uusia keinoja.

Eräs uusi keino voisi olla niin sanottu alkolukko. Se on laite, jossa on uloshengitysilman alkoholipitoisuuden tunnistin ja joka estää ajoneuvon käynnistämisen ja ajamisen, kun määrätty esim. 0,5 promillen raja ylittyy. Tässä ehdotettu ehdollinen ajo-oikeus yhdistettynä alkolukon käyttöön voi auttaa montaa rattijuopumusongelmaista jatkamaan normaalia elämää tai rattijuopumuksesta tuomittua pitämään työpaikkansa. Alkolukon käytöllä voisi siis olla yksilön tasolla ratkaisevan positiivisia vaikutuksia. Alkolukon yleistyessä sitä voi käyttää ennalta ehkäisevässä liikenneturvallisuustarkoituksessa osana toiminnan laatujärjestelmää esim. viranomaisten ja joukkoliikenteen ajoneuvoissa. Onnettomuuksien väheneminen alentaisi inhimillisten kärsimysten määrää. Yhteiskunnan kannalta alkolukon käyttö säästäisi paljon rattijuopumuksen ja siitä johtuvien onnettomuuksien aiheuttamia kustannuksia.

Ulkomaisissa tutkimuksissa autoon asennetun alkolukon on todettu vähentävän tehokkaasti rattijuopumuksen uusimista. Alkolukon poistamisen jälkeen taipumus rattijuopumukseen palautuu lähes pääsääntöisesti ennalleen. Alkolukkoa on käytetty vuodesta 1986 Yhdysvalloissa ja Kanadassa vuodesta 1990. Ruotsissa kolme vuotta jatkunut alueellinen alkolukkokokeilu ehdotetaan laajennettavaksi koko maahan ensi vuoden alusta.

Useimmat nykyisistä alkolukoista edellyttävät etukäteen harjoiteltua puhallustekniikkaa tai ääninäytettä, jolloin auton käynnistäminen toisen henkilön toimesta hankaloituu. Väärinkäytökset ajon aikana voidaan estää yhdellä tai useammalla ajon aikana suoritettavalla satunnaispuhalluksella.

Suomessa vuosien 1997—2000 liikenneturvallisuussuunnitelmaan sisältyi liikennejuopumuksen vähentämistoimenpiteenä ajonestolaitteiden käyttöönotto. Alkolukon käytöstä tehtyä tutkimusta ohjannut työryhmä ehdottaa esiselvityksen perusteella, että alkolukon käytöstä järjestettäisiin alueellisesti rajattu kokeilu.

Kokeilutoiminnan tarkoitus olisi alkolukon käyttöön liittyvien käytännön ongelmien, kehittämistarpeiden, kustannustehokkuuden, mielipiteiden ja hyväksyttävyyden selvittäminen. Alkolukon käyttäjien rattijuopumuksia ja ajokäyttäytymistä seurattaisiin ja pohdittaisiin, tulisiko alkolukon käyttöön yhdistää muita tukitoimenpiteitä. Edelleen tarkoituksena olisi pohtia, tulisiko alkolukon käytön olla rattijuopumuksen uusijoille ajo-oikeuden takaisin saamisen edellytys ja tulisiko alueellista kokeilutoimintaa seurata pitkäkestoinen valtakunnallinen alkolukko-ohjelma.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

ehdollisen ajo-oikeuden kokeilemisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoituksena on järjestää alueellisesti rajoitettu kokeilu ehdollisesta ajo-oikeudesta Uudenmaan ja Pirkanmaan maakunnissa asuvien B-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltijoiden keskuudessa.

2 §

Ehdollinen ajo-oikeus oikeuttaa kokeiluun osallistuvan henkilön kuljettamaan alkolukolla varustettua yksityistä henkilöautoaan Suomen rajojen sisäpuolella Ahvenanmaan maakunta poislukien.

Ehdollinen ajo-oikeus myönnetään kokeilutoimintaa varten ainoastaan yhden kerran.

3 §

Kokeilutoimintaan osallistuvan henkilön on:

1) vietävä alkolukolla varustettu henkilöautonsa tarkastettavaksi ja säädettäväksi kerran kahdessa viikossa katsastustoimipaikkaan; ja

2) sitouduttava alkolukon käyttöön ajokiellon ajaksi.

4 §

Katsastustoimipaikan on:

1) poistettava alkolukon muistissa olevat tiedot; ja

2) välitettävä tiedot edelleen ajokorttilupaviranomaiselle.

5 §

Alkolukkolaitteen on täytettävä direktiivin 95/54/EY vaatimukset.

6 §

Ehdollista ajo-oikeutta voidaan hakea ajokorttirekisterin pitäjän tekemän ehdotuksen perusteella. Ehdotus tehdään kaikille rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuksesta kiinni jääneille kuljettajille, joille poliisi on määrännyt väliaikaisen ajokiellon.

7 §

Hakemuksen käsittelee ja koetta valvoo ajokorttilupaviranomainen.

8 §

Hakemus on hyväksyttävä, ellei lääkärin arvioinnin perusteella hakijan alkoholiriippuvuus muodosta estettä ehdollisen ajo-oikeuden myöntämiselle eikä hakija käytä huumeita.

9 §

Hakemuksen hyväksymisen perusteella alkolukko voidaan asentaa valtuutetussa liikkeessä. Ehdollisen ajo-oikeuden haltija vastaa alkolukon hankkimisesta ja asentamisesta aiheutuvista kustannuksista.

10 §

Ellei ehdollisen ajo-oikeuden haltija noudata tämän lain perusteella hänelle määrättyjä velvoitteita, voi tuomioistuin määrätä ajokiellon täytäntöönpantavaksi. Lopullista ajokieltoaikaa laskettaessa otetaan huomioon aika, jonka kuluessa henkilö on ollut ehdollisen ajo-oikeuden haltija.

11 §

Muutoksenhakuun tämän lain nojalla tehdyistä päätöksistä sovelletaan hallintolainkäyttölain (586/1996) säännöksiä. Tuomioistuimen ratkaisuihin sovelletaan kuitenkin, mitä asiasta oikeudenkäymiskaaressa säädetään.

12 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003 ja on voimassa 1 päivään maaliskuuta 2006.

_______________

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2002

 • Raija Vahasalo /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Kalervo Kummola /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Sulo Aittoniemi /alk
 • Risto Kuisma /sd
 • Klaus Bremer /r
 • Arto Seppälä /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Martti Tiuri /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Pehr Löv /r
 • Jouko Skinnari /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Petri Salo /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Matti Huutola /vas
 • Paula Kokkonen /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Leea Hiltunen /kd
 • Ismo Seivästö /kd
 • Timo E. Korva /kesk
 • Sakari Smeds /kd
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Raimo Mähönen /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Tuula Haatainen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Eero Lämsä /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Pekka Ravi /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Ola Rosendahl /r
 • Christina Gestrin /r
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Ulla Juurola /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Tarja Kautto /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Erkki Kanerva /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Juha Karpio /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Juha Rehula /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Markku Markkula /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Aho /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Irina Krohn /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Ulla Anttila /vihr