LAKIALOITE 99/2010 vp

LA 99/2010 vp - Anneli Kiljunen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Yli 150 000 suomalaislasta elää köyhyydessä. Köyhyys koettelee erityisesti yksinhuoltajaperheitä. Hallituksen toimet lapsiperheiden tukemiseksi eivät ole olleet riittäviä. Päinvastoin, hallitus on korottanut esimerkiksi terveydenhuollon asiakasmaksuja, mikä on omiaan lisäämään perheiden köyhyysriskiä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton tuoreen tutkimuksen mukaan taloudellinen tilanne vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi nuorten henkiseen hyvinvointiin. Taloudellisesti tiukka tilanne kiristää nuorten mielestä perheen keskinäisiä välejä ja vaikuttaa perheenjäsenten mielialaan.

Ensisijaisten sosiaaliturvaetuuksien tasoa tulee korottaa nykyisestä. Kuitenkin myös viimesijaisen toimeentulotuen tasoon on saatava parannus. Vaikka toimeentulotuen tulisi olla viimesijainen toimeentuloturvan muoto, joutuvat käytännössä monet perheet turvautumaan toimeentulotukeen säännöllisenä tukena.

Toimeentulotuen varassa elävät perheet joutuvat elämään hyvin niukoilla tuloilla etenkin nyt, kun elinkustannukset jatkavat kasvamistaan. Kuntien talousahdingon ja tätä kautta tapahtuvien kuntapalvelujen supistusten vuoksi pienituloisten perheiden asema uhkaa heiketä entisestään. Pitkään jatkuva köyhyydessä ja toimeentulotuen varassa eläminen syrjäyttää lapsia ja lapsiperheitä. Sosialidemokraatit haluavat jatkaa viime vaalikaudella toteutettuja monipuolisia toimia kaikkein pienituloisimpien aseman kohentamiseksi. Siksi ehdotamme toimeentulotuessa olevan lapsen perusosan tason nostamista noin 30 eurolla kuukaudessa. Olemme tehneet myös asiaa koskevan talousarvioaloitteen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 9 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta seuraavasti:

9 §

Perusosan suuruus

Toimeentulotuen perusosa kuukautta kohti on:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) 10—17-vuotiaalla lapsella 78 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta perusosasta; sekä

5) alle 10-vuotiaalla lapsella 71 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta perusosasta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

_______________

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2010

 • Anneli Kiljunen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Katja Taimela /sd

​​​​